dnes je 17.7.2024

Odstoupení od smlouvyGarance

15.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstoupení od smlouvy je jedním z nejčastějších způsobů zániku nesplněného závazku. V obecné rovině je institut odstoupení od smlouvy upraven v ustanoveních § 2001 až 2005 OZ, přičemž tato obecná pravidla se uplatní v případě, že zvláštní ustanovení nového…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

VýpověďGarance

14.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občanský zákoník upravuje výpověď v obecné rovině v rámci zániku závazků, konkrétně v ustanoveních § 1998 a 1999 OZ. Tato obecná pravidla týkající se výpovědi, podle nichž je připravena i vzorová smlouva, však mohou být a jsou modifikována specifickými…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Smlouva o utajení důvěrných informacíGarance

13.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o utajení důvěrných informací (dále jen „smlouva o utajení”), v praxi nejčastěji označována anglickou zkratkou NDA (non-disclosure agreement) nebo někdy též nazývána jako smlouva o mlčenlivosti, je smlouvou, jejíž význam neustále stoupá a která je…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Smlouvy uzavírané adhezním způsobemGarance

11.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Adhezní smlouvy jsou smlouvy připravené, jejich obsah je neměnný a smluvní strany ke smlouvě přistoupí, či k jejímu uzavření nedojde. Smluvní strana ke smlouvě přistupující tak nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit. Změny podmínek a obsahu smlouvy nejsou…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Průběh kontraktačního procesuGarance

10.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednají její obsah. Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy (consensus stran). Ustanovení o smlouvách se použijí přiměřeně i na projev vůle, kterým se jedna osoba obrací na…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Automobil v podnikáníGarance

6.1.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Přehled změn právních předpisů od roku 2022Archiv

11.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve začněme předpisy, které byly zveřejněné ve Sbírce zákonů.

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Položky odčitatelné od základu daněArchiv

4.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto položky jsou upraveny v § 34 až § 34h ZDP, jedná se o položky, kterými se snižuje základ daně, nikoliv daň. Jejich efekt je tedy stejný jako u nezdanitelných částek. Tyto položky ale mohou uplatnit jak poplatníci fyzické osoby, tak i právnické osoby, což…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Postavení valné hromady a její působnostGarance

27.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti (viz § 44 odst. 1 ZOK). Ve snaze o zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy jednotlivých typů obchodních společností došlo s nástupem zákona o obchodních korporacích k výraznému nárůstu počtu paragrafů…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Darování podíluGarance

17.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o převodu podílu není upravena jako zvláštní smluvní typ, proto se použijí na převody podílů ve společnosti s ručením omezeným právní ustanovení kupní smlouvy zakotvená v NOZ, jedná-li se o úplatný převod, nebo právní ustanovení darovací smlouvy,…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Převod podíluGarance

15.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o převodu podílu není upravena jako zvláštní smluvní typ. Na smlouvu se použije tedy obecná právní úprava kupní smlouvy, včetně úpravy koupě movité věci, zakotvená v ustanoveních § 2079 a násl. NOZ.…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Diskriminace zaměstnancůGarance

3.1.2021, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mělo by být samozřejmé, že s žádným zaměstnancem není kvůli nějaké jeho specifické charakteristice zacházeno méně příznivě než s jiným zaměstnancem. Bohužel nežijeme v ideálním světě a s některými zaměstnanci se takto nepříznivě zachází, a to právě například…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Rozhodování valné hromadyGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po přednesení návrhů, případně protinávrhů k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady obvykle následuje diskuse všech zúčastněných zakončená hlasováním. Z osob účastnících se jednání valné hromady náleží hlasovací právo pouze společníkům, neboť je spojeno…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Práva a povinnosti akcionářů v akciové společnostiGarance

2.1.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti akcionáře v akciové společnosti jsou upraveny v § 344 až 395 ZOK. Mezi práva a povinnosti akcionáře patří zejména vkladová povinnost, hlasovací právo, právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, práva kvalifikovaných…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Svolání valné hromady a průběh jejího jednáníGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Primárně je svolání valné hromady právem, resp. povinností jednatele coby statutárního orgánu společnosti. Ostatní subjekty mohou svolat valnou hromadu spíše výjimečně, a to za podmínek stanovených…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti nebo reálného břemene)Garance

23.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věcná břemena jsou upravena v ust. § 1257 až 1308 NOZ, přičemž občanský zákoník se vrací k tradičnímu rozlišení služebností a reálných břemen. Společným znakem těchto věcných práv k věci cizí je pro ně typické zatížení, které se váže přímo k věci, jež se se…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Společné jmění (manželů)Garance

9.6.2020, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společné jmění manželů bylo do českého právního řádu zakotveno jako základní institut manželského majetkového práva s účinností od 1. srpna 1998 a nahradilo předchozí právní úpravu bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Společné jmění manželů je součástí…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Úroky z prodleníGarance

17.10.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroky z prodlení jsou zákonným majetkovým postihem dlužníka za to, že se vůči věřiteli nachází v prodlení s plněním svého peněžitého závazku.

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Předžalobní výzva a její významGarance

17.10.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut předžalobní výzvy je zakotven v § 142a OSŘ a byl začleněn do právní úpravy novelou občanského soudního řádu č. 396/2012 Sb. Jedná se o procesní institut, jehož jediným cílem je předejít soudnímu sporu a tím zajistit, že nedojde k neúměrnému a…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Práce v noci, přesčas a pracovní pohotovostGarance

5.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce v noci neboli noční práce, je práce, kterou zaměstnanec koná v noční době, tj. v době mezi 22:00 a 6:00 hod. K tomu je ještě přidána definice zaměstnance pracujícího v noci. Zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který během noční doby pravidelně…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Pracovní doba a její rozvrženíGarance

5.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní doba je jedna ze základních náležitostí úpravy každého pracovněprávního vztahu, která se týká jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Pracovní dobu lze vymezit jako časový úsek, v němž dochází k naplnění pracovněprávního vztahu. Pracovní dobou je doba, v…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Nájem obecněGarance

1.4.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní smlouva je jedním z nejčastěji se vyskytujících závazků. Její podstata zůstala podobná, jako tomu bylo v ObčZ.

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Zákonné zastoupení a opatrovnictví, prokuraGarance

25.8.2017, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika zastoupení je dnes upravena v  § 436 a násl. NOZ, kdy úvodní paragrafy se věnují zastoupení obecně, pak následuje smluvní zastoupení, prokura jako zvláštní druh smluvního zastoupení (nově zařazena do občanského zákoníku, dříve upravena v § 14…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Pachatel a spolupachatel trestné činnosti a jejich právní nástupceGarance

24.8.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

ZTOPO má vlastní definici pachatele trestného činu. Podle této definice je pachatelem trestného činu právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v ZTOPO. Porušení nebo ohrožení zájmu chráněného…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Trestní odpovědnost právnických osobGarance

10.5.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut trestní odpovědnosti právnických osob je v České republice poměrně nový a i celosvětově se jedná o mladé odvětví trestního práva. Z pohledu trestněprávní teorie je trestní odpovědnost právnických osob téma sporné a kontroverzní. Důvodem je, že trestní…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

SplynutíGarance

9.5.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava splynutí jako jeden z právních důvodů zániku závazku je obsažena v § 1993 a 1994 NOZ. Tato právní úprava se od úpravy ve starém občanském zákoníku v zásadě neliší, pouze je doplněna o zvláštní ustanovení o důsledcích splynutí v případě…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Zánik funkce člena dozorčí radyArchiv

3.5.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsoby zániku funkce člena dozorčí rady se s příchodem ZOK nezměnily. Ba naopak, v souvislosti s novou možností členství právnické osoby v dozorčí radě společnosti jeden z důvodu…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Výkon funkce člena dozorčí radyArchiv

2.5.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při založení akciové společnosti vzniká funkce člena dozorčí rady jeho jmenováním ve stanovách.

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Práva a povinnosti akcionářů v akciové společnostiArchiv

14.10.2016, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti akcionáře v akciové společnosti jsou upraveny v § 344 až 395 ZOK. Mezi práva a povinnosti akcionáře patří zejména vkladová povinnost, hlasovací právo, právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, práva kvalifikovaných…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Ochrana osobních údajůGarance

13.10.2016, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žijeme ve věku informačních technologií a otázka soukromí nabyla jiného rozměru. Žijeme rovněž v době, která není pro podnikatele jednoduchá. Vedle samotného podnikání se musí podnikatel starat rovněž o plnění různých povinností, které mu ukládá právní řád…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Směnka a možnosti jejího využitíGarance

13.10.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směnečné právo upravuje zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení zákona směnečného a šekového jsou převážně kogentního charakteru. Odchýlit se od ustanovení tohoto zákona lze tedy pouze tam, kde to zákon výslovně…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Základní kapitál s. r. o.Garance

21.4.2016, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecná definice základního kapitálu je obsažena v § 30 ZOK. Základní kapitál je zde definován jako souhrn všech vkladů (peněžitých a nepeněžitých) všech společníků.

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Společnická žalobaGarance

19.4.2016, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravě společnické žaloby jsou věnována ustanovení § 157 až 160 ZOK. Oprávnění podat společnickou žalobu představuje jedno z důležitých účastnických práv společníka, jehož prostřednictvím může kterýkoli společník aktivně prosazovat ochranu zájmů…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídkuGarance

22.10.2015, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku je obsažena v § 1772 až 1779 NOZ. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku je způsobem uzavření smlouvy, který NOZ označuje jako „zvláštní”. I v případě veřejné soutěže nicméně dochází k uzavření smlouvy běžným…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus

Internetové právoGarance

10.8.2015, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující příspěvek se bude zabývat problematikou internetového práva. Vzhledem k tomu, že vznik internetu, a zejména jeho rozšíření do České republiky, jsou z historického pohledu poměrně nedávnou záležitostí, jedná se i v případě internetového práva o…

Přístupné pro: VZ profi | VZ profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...