dnes je 17.7.2024

Input:

111/2009 Sb., Zákon o základních registrech, ve znění účinném k 1.1.2026

č. 111/2009 Sb., Zákon o základních registrech, ve znění účinném k 1.1.2026
ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o základních registrech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
100/2010 Sb.
(k 15.4.2010)
mění § 64 až § 69
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění, celkem 53 novelizačních bodů
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 54; nové přechodné ustanovení
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 2 písm. f), § 7, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 50 odst. 1 písm. b), § 52, § 58 odst. 2
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 26 odst. 2
312/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 19
192/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 57, § 58a; vkládá § 5a, § 56a,
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 58 odst. 2
456/2016 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 18 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 2 písm. a) a o); nové přechodné ustanovení
460/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 25
251/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 26 odst. 2
279/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
mění § 5, § 14 a vkládá § 62b
12/2020 Sb.
(k 1.2.2020)
mění § 2 a § 53
12/2020 Sb.
(k 1.8.2020)
mění § 51, § 52, § 52b, § 52c, § 54, § 55, § 56, § 57, § 69; vkládá § 52d a § 62c; nová přechodná ustanovení (body 2 a 4)
12/2020 Sb.
(k 1.2.2022)
mění; nabývají účinnosti body 1, 3, 5, 6 a 7 přechodných ustanovení
12/2020 Sb.
(k 1.1.2025)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb.
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
33/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 26, § 27, § 61 a § 65
47/2020 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 36
ve znění zák. č. 88/2023 Sb.
51/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 29, § 31, § 33 a § 40
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 52d a vkládá § 52e
36/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 52e
88/2021 Sb.
(k 16.3.2021)
mění § 31 odst. 2; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.8.2021)
mění § 2, § 17, § 25, § 51, § 54, § 54a, § 55, § 56 a § 69; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 18, § 19, § 51, § 58, § 60, § 69
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění
261/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 2 písm. c)
261/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 8
284/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 42 odst. 4
429/2022 Sb.
(k 5.1.2023)
mění § 62 odst. 1 a § 69 odst. 1 písm. h)
471/2022 Sb.
(k 31.12.2022)
mění§ 18 odst. 6
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
471/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší § 6
346/2023 Sb.
(k 31.12.2023)
mění; nové přechodné ustanovení
346/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 26 odst. 2 písm. b) a § 58a odst. 1
346/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 58a odst. 1
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
ruší § 21; nové přechodné ustanovení
125/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 52 a § 69; vkládá § 52e
125/2024 Sb.
(k 1.7.2025)
mění § 52e
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ REGISTRY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon
a)  zřizuje základní registry a některé další informační systémy veřejné správy a stanoví působnosti, práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, správou, provozem a užíváním,
b)  stanovuje podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy, základními registry a informačními systémy soukromoprávních uživatelů údajů umožňujícími využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů (dále jen „soukromoprávní systém pro využívání údajů”), agendovými informačními systémy navzájem a mezi agendovými informačními systémy a soukromoprávními systémy pro využívání údajů.
§ 2
Obecné pojmy
V tomto zákoně se rozumí
a)  základním registrem informační systém veřejné správy1) uvedený v § 3,
b)  referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj,
c)  orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek, fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, archiv, notář, soudní exekutor a archiv,
d)  soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému, pro působení, které není působením orgánu veřejné moci,
e)  agendou ucelená oblast působení orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů,
f)  agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci,
g)  informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy54) (dále jen „referenční rozhraní”) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem , základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona,
g)  informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy54) (dále jen „referenční rozhraní”) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení údajů mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy, základními registry a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy a mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům a další činnosti
Nahrávám...
Nahrávám...