dnes je 29.9.2023

Input:

146/2002 Sb., Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 146/2002 Sb., Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 20. března 2002
o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
94/2004 Sb.
(k 3.3.2004)
v § 3 vkládá nový odst. 2
316/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění, 12 novelizačních bodů
321/2004 Sb.
(k 28.5.2004)
mění, 6 novelizačních bodů
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 11 odst. 9 nahrazuje slova, ruší poznámku č. 26
120/2008 Sb.
(k 15.5.2008)
mění, celkem 43 novelizačních bodů
ÚZ 223/2008 Sb.
 
 
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11c odst. 8
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
v § 3 vkládá nový odst. 11
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 3 odst. 3 písm. g) a h) a v § 3 odst. 4 písm. z)
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 3 a § 11 odst. 1 písm. d)
138/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění, celkem 62 novelizačních bodů
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1
180/2016 Sb.
(k 7.9.2016)
mění, celkem 41 novelizačních bodů
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 7
26/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 3
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 3; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 11, § 11a, § 11b a § 11c
302/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 3, § 4 a § 11
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 3 odst. 3
174/2021 Sb.
(k 12.5.2021)
mění, celkem 51 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 9
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE
§ 1
(1) Účelem zákona je zřízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „inspekce”), která je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo”), a stanovit její působnost pro výkon státního dozoru.
(2) Zřizuje se inspekce, kterou tvoří ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje (dále jen „inspektoráty”) a toto sídlo:
a) Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
b) Jihočeský a Vysočina se sídlem v Táboře,
c) Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,
d) Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,
e) Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,
f) Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,
g) Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Olomouci.
(3) Inspekce je organizační složkou státu,1) je účetní jednotkou.2)
(4) Sídlem inspekce je Brno.
(5) V čele inspekce je ústřední ředitel, který řídí ústřední inspektorát a ředitele inspektorátů. Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele inspektorátu se řídí zákonem o státní službě.
(6) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný podle své územní působnosti, o odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.
(7) V řízení o přestupku zjištěném při kontrole, při níž inspektor postupoval podle § 4 odst. 2, nebo spočívajícím v nesplnění povinnosti uložené opatřením, které bylo vydáno postupem podle § 5 odst. 3, rozhoduje jako orgán prvního stupně inspektorát, jehož inspektor postupoval podle § 4 odst. 2 nebo uložil nesplněnou povinnost.
(8) Inspektorát neprojedná ve společném řízení přestupek, k jehož projednání je podle tohoto zákona příslušný jiný inspektorát, ani k takovému přestupku nepřihlédne při určení druhu a výměry správního trestu.
§ 1a
Při uvádění na trh nebo do oběhu potravin, zemědělských výrobků nebo tabákových výrobků prostřednictvím prodeje na dálku je dána územní působnost inspektorátu, v jehož územní působnosti podle § 1 odst. 2 písm. a) až g) má provozovatel sídlo; není-li sídlo provozovatele známo nebo je mimo území České republiky, je dána územní působnost inspektorátu, jehož inspektor ve věci učinil úkon předcházející kontrole nebo kontrolní úkon podle kontrolního řádu jako první.
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zemědělským výrobkem produkt zemědělské prvovýroby, s výjimkou živočišných produktů4) , který je určen ke konzumaci člověkem nebo u něhož lze důvodně předpokládat, že ho člověk bude konzumovat,
b) posudkem na místě písemné vyhodnocení výsledků kontroly v místě provedené kontroly,
c) monitorováním soustavné nebo výběrově účelové sledování zejména toxikologicky významných látek v zemědělských výrobcích, potravinách a tabákových výrobcích.
§ 3
(1) Inspekce u fyzických a právnických osob (dále jen „kontrolované osoby”)
Nahrávám...
Nahrávám...