dnes je 24.5.2024

Input:

159/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

č. 159/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 20. června 2019,
kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3:
Čl. I
Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb., vyhlášky č. 308/2016 Sb., vyhlášky č. 171/2017 Sb. a vyhlášky č. 31/2018 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, ve znění směrnice Komise 2019/514.”.
2. V příloze č. 1 v SVMe 1 písmeno d. zní:
„d. příslušenství určené pro zbraně uvedené v bodech SVMe 1 a), SVMe 1 b) nebo SVMe 1 c):
1. odnímatelné zásobníky střeliva;
2. tlumiče hluku výstřelu;
3. speciální zbraňové podpěry;
4. tlumiče plamene;
5. optické zaměřovače zbraní s elektronickým zpracováním obrazu;
6. optické zaměřovače zbraní speciálně určené pro vojenské použití.”.
3. V příloze č. 1 v SVMe 1 se Poznámka 5 zrušuje.
4. V příloze č. 1 v SVMe 2 písmeno c. zní:
„c. zaměřovače a úchyty pro zaměřovače mající všechny z následujících vlastností:
1. jsou speciálně určené pro vojenské použití a
2. jsou speciálně určené pro zbraně uvedené v bodě SVMe 2 a);”.
5. V příloze č. 1 v SVMe 4 Poznámka 4 zní:
„Poznámka 4: Bod SVMe 4 c) se nevztahuje na AMPS splňující všechny tyto požadavky:
a. mají-li jakýkoli z těchto výstražných senzorů:
1. pasivní senzory s maximální citlivostí mezi 100 a 400 nm; nebo
2. aktivní výstražné senzory využívající impulsní dopplerovské detekce;
b. systémy výmetnic klamných cílů;
c. infračervené klamné cíle (flares), které využívají jak viditelného, tak infračerveného signálu k oklamání střel typu země-vzduch a
d. AMPS zabudované v „civilním letadle” a splňující všechny tyto požadavky:
1. AMPS je funkční pouze v konkrétním „civilním letadle”, ve kterém je tento určitý AMPS zabudován a pro nějž byl vydán:
a. civilní typový certifikát vydaný orgány civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání; nebo
b. obdobný dokument uznávaný Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO);
2. AMPS využívá ochranu k zabránění neoprávněného přístupu k „programovému vybavení”, a
3. do AMPS je
Nahrávám...
Nahrávám...