dnes je 16.4.2024

Input:

18/2014 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě

č. 18/2014 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě
VYHLÁŠKA
ze dne 24. ledna 2014
o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 16a odst. 5 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje podmínky postupu při provádění elektronických dražeb.
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) elektronickým dražebním systémem internetová aplikace umožňující provádění elektronických dražeb,
b) elektronickým úkonem v elektronické dražbě úkon účastníka dražby, dražebníka nebo licitátora provedený prostřednictvím elektronického dražebního systému,
c) identifikátorem bezvýznamové označení, které je účastníkovi dražby náhodně přiděleno v rámci každé elektronické dražby a slouží k jeho jednoznačnému rozlišení.
§ 3
Registrace účastníka dražby
(1) Účastník dražby se do elektronické dražby registruje prostřednictvím žádosti přes elektronický dražební systém. Dražebník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení této žádosti zaslat účastníkovi dražby na adresu jeho elektronické pošty podrobnosti týkající se účasti na elektronické dražbě, zejména pak základní informace o elektronické dražbě, o způsobu prokázání totožnosti účastníka dražby a způsobu složení dražební jistoty, pokud je požadována.
(2) Elektronické dražby se může účastnit pouze účastník dražby, který splnil povinnosti vyplývající ze zákona a této vyhlášky a byl zapsán do seznamu účastníků dražby. O zapsání do seznamu účastníků dražby informuje dražebník každého účastníka dražby bez zbytečného odkladu na adresu jeho elektronické pošty.
§ 4
Detail dražby
(1) Detail dražby je uveřejněn na adrese ve veřejné datové síti, kde elektronická dražba probíhá.
(2) Z detailu dražby musí být možné získat informace v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou, dále znalecký posudek předmětu dražby a v případě, kdy došlo k upuštění od dražby, také oznámení o upuštění od dražby. Na detailu dražby se zároveň zobrazuje doba zbývající do zahájení elektronické dražby a aktuální čas. Po zahájení elektronické dražby se na detailu dražby zobrazuje historie učiněných podání včetně označení účastníků dražby prostřednictvím jejich identifikátoru, výše dosažené ceny a zbývající doba, během které lze činit podání.
§ 5
Průběh elektronické dražby
(1) Elektronická dražba je zahájena prohlášením o zahájení dražby, které se zobrazí v elektronickém dražebním systému.
(2) Při činění podání musí být účastník dražby před odesláním svého podání dotázán elektronickým dražebním systémem, zda chce skutečně učinit podání v takové výši, která je zobrazena elektronickým dražebním systémem nebo kterou zadal do odpovídajícího pole v elektronickém dražebním systému.
(3) Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání, se zobrazují následující výzvy a prohlášení:
a) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší
Nahrávám...
Nahrávám...