dnes je 4.12.2022

Input:

18/2018 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, ve znění účinném k 1.10.2022

č. 18/2018 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, ve znění účinném k 1.10.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2018
o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
246/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
ruší část druhou
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 6 písm. a) a f), § 6 odst. 8 písm. a), § 10 odst. 3 písm. f), § 64c odst. 4 písm. a) a § 70 odst. 3 písm. a) zákona:
ČÁST PRVNÍ
VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA CHOV VČEL A VČELSTEV A OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ A ZDOLÁVÁNÍ NĚKTERÝCH NÁKAZ VČEL
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) veterinární požadavky na prostředí včel a včelstev, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami,
b) limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto úhyny krajské veterinární správě,
c) podmínky vydávání veterinárního osvědčení k přemístění včelstev a jeho obsahové náležitosti,
d) opatření ke zdolávání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz včel,
e) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev,
f) podrobněji postup při uplatňování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka podle § 67 zákona a náležitosti žádosti o její poskytnutí.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) směsným vzorkem měli veškerá měl, jež byla odebrána z úlů na jednom stanovišti včelstev,
b) včelařským příslušenstvím zejména úly, zásobní plásty, souše, včelařské vybavení a nástroje používané při manipulaci se včelami a jejich produkty.
§ 3
Veterinární požadavky na chov včel a včelstev
Chovatel vytváří příznivé podmínky pro včely a včelstva a pro jejich zdraví z hlediska prostředí, v němž žijí, jejich ošetřování, výživy, plemenitby, hospodářského a jiného využívání tím, že
a) chová včely a včelstva v zařízeních, v nichž včely a včelstva přicházejí do styku pouze s materiály, které nemohou poškodit jejich zdraví, popřípadě nepříznivě ovlivnit zdravotní nezávadnost jejich produktů a které je možno v případě potřeby řádně vyčistit a dezinfikovat,
b) chová včely a včelstva v zařízeních, která umožňují kontrolu jejich zdravotního stavu rozborem včelího díla a prohlídkou plástů a umožňují odběr vzorků k laboratornímu vyšetření,
c) chrání včely a včelstva před nákazami a škodlivými vlivy a činí opatření k ochraně chovu před zavlečením nákaz jinými
Nahrávám...
Nahrávám...