dnes je 27.5.2024

Input:

194/2009 Sb., Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění účinném k 1.1.2016

č. 194/2009 Sb., Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění účinném k 1.1.2016
VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2009
o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
422/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění přílohu č. 3
322/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 5
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 3 a 4, § 20 odst. 3 a § 21 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.:
§ 1
Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky
(1) Přístupové údaje pro přihlašování do datové schránky tvoří uživatelské jméno a bezpečnostní heslo.
(2) Uživatelské jméno je pro každou osobu jedinečné.
(3) Uživatelské jméno je řetězec nejméně 6 a nejvýše 12 znaků vzniklý automatizovaným generováním.
(4) Bezpečnostní heslo je řetězec nejméně 8 a nejvýše 32 znaků. Vždy se jedná o kombinaci písmen, číslic a speciálních znaků.
(5) Přípustné znaky pro tvorbu uživatelského jména a bezpečnostního hesla jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(6) Bezpečnostní heslo nesmí být shodné s uživatelským jménem, se kterým tvoří přístupové údaje.
§ 2
Elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky
(1) Pro přihlašování do datové schránky lze použít elektronický prostředek, který je kryptografickým prostředkem
a) obsahujícím soukromý kryptografický klíč a veřejný kryptografický klíč, které jsou vytvořeny a užívány s využitím některého z algoritmů uvedených v bodu I přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) obsahujícím certifikát sloužící k autentizaci uživatele (dále jen „autentizační certifikát”), který je vytvořen a užíván s využitím některé z hashovacích funkcí uvedených v bodu II přílohy č. 2 k této vyhlášce a s využitím algoritmů podle písmene a),
c) umožňujícím vytvoření, uložení a použití soukromého kryptografického klíče a veřejného kryptografického klíče a autentizačního certifikátu ve formátu podle technické normy uvedené v bodu III písm. a) přílohy č. 2 k této vyhlášce; autentizační certifikát obsahuje
1. údaje umožňující identifikovat osobu, která se přihlašuje do informačního systému datových schránek,
2. obchodní firmu nebo název poskytovatele certifikačních služeb, který autentizační certifikát vydal, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, případně odlišující dodatek, jedná-li se o fyzickou osobu, a stát, ve kterém je poskytovatel certifikačních služeb usazen,
3. číslo autentizačního certifikátu unikátní u daného poskytovatele certifikačních služeb a
4. údaje o počátku a konci platnosti autentizačního certifikátu,
d) neumožňujícím přenos soukromého kryptografického klíče podle písmene a) z tohoto elektronického prostředku,
e) podporujícím použití některého z algoritmů uvedených v bodu I přílohy č. 2 k této vyhlášce a některé z hashovacích funkcí uvedených v bodu II přílohy č. 2 k této vyhlášce,
f) jehož použití je podmíněno zadáním bezpečnostního kódu (PIN) a
g) u něhož není známo zvýšené riziko ohrožující provoz informačního systému datových schránek.
(2) Autentizační certifikát podle odstavce 1 písm. b) vydává akreditovaný poskytovatel certifikačních
Nahrávám...
Nahrávám...