dnes je 18.7.2024

Input:

22/2016 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 22/2016 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2016
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a)  přirozených lesních ekosystémů bučin a
b)  biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny kruštíku drobnolistého (Epipactis microphylla), včetně jeho populace,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.
(3)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Libereckého kraje, v katastrálních územích Machnín a Kryštofovo údolí. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2) ,
b)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
c)  provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, nebo
d)  povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do území.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 22/2016 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny
 
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
084009460001
694079,37
972674,30
1
084009460002
694112,31
972656,66
2
084009460003
694138,40
972647,44
3
084009460004
694154,18
972630,19
4
084009460005
694171,81
972582,35
5
084009460006
694187,36
972538,95
6
084009460007
694201,84
972521,47
7
084009460008
694227,96
972504,30
8
084009460009
694282,23
972522,67
9
084009460010
694312,98
972534,09
10
084009460011
694380,40
972535,19
11
084009460012
694433,16
972538,12
12
084009460013
694477,07
972550,73
13
084009460014
694510,18
972567,43
14
084009460015
694484,24
972623,81
15
084009460072
694487,77
972624,09
16
084009460016
694522,40
972626,79
17
084009460017
694546,03
972652,07
18
084009460018
694557,70
972675,64
19
Nahrávám...
Nahrávám...