dnes je 24.5.2024

Input:

244/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 244/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 23. října 2018,
kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
421/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část první
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 20 odst. 4, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 421/2023 Sb. k 1.1.2024)
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Čl. III
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. a vyhlášky č. 416/2017 Sb., se mění takto:
1. V oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření druhého stupně v bodě 7 „Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání” u podbodu II. 7 A. „Přijímání ke vzdělávání” třetí sloupec včetně poznámky pod čarou č. 11 zní: „Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11. Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření druhého stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení.


11Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.”.
2. V oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně v bodě 8 „Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání” u podbodu III. 8 A. „Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání” třetí sloupec zní: „Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným
Nahrávám...
Nahrávám...