dnes je 27.5.2024

Input:

262/2012 Sb., Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění účinném k 1.1.2013

č. 262/2012 Sb., Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění účinném k 1.1.2013
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. července 2012
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
448/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění v § 11 odst. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.
§ 2
Stanovení zranitelných oblastí
Zranitelné oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími2) , jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Přezkoumání zranitelných oblastí
Přezkoumání vymezení zranitelných oblastí provádí Ministerstvo životního prostředí na základě identifikace povrchových nebo podzemních vod znečištěných nebo ohrožených dusičnany ze zemědělských zdrojů a po vyhodnocení těchto podkladů:
a) výsledků zjišťování a hodnocení jakosti a množství povrchových a podzemních vod provedených správci povodí a pověřenými odbornými subjekty podle § 21 odst. 4 zákona,
b) údajů ze sledování jakosti odebírané vody podle § 22 odst. 2 zákona,
c) údajů o jakosti odebírané surové vody sledované provozovateli vodovodů podle jiných právních předpisů3) .
§ 4
Akční program
Akční program se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech a jsou zapsány do evidence podle zákona o zemědělství4) (dále jen „zemědělský podnikatel”). Pokud se podnik zemědělského podnikatele nachází ve zranitelné oblasti částečně, vztahuje se akční program pouze na zemědělské pozemky ve zranitelných oblastech, s výjimkou § 8. Akční program se nevztahuje na pěstování plodin ani na používání a skladování hnojiv pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví.
§ 5
Zemědělský pozemek a dusíkatá hnojivá látka
(1) Zemědělským pozemkem se pro účely tohoto nařízení rozumí
a) souvisle obhospodařovaná plocha zemědělské půdy, nebo
b) půdní blok nebo díl půdního bloku, případně jejich část s jednou plodinou nebo směsí plodin, je-li zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství.
(2) Dusíkatou hnojivou látkou se pro účely tohoto nařízení rozumí
a) minerální dusíkatá hnojiva, a to minerální jednosložková dusíkatá hnojiva5) a minerální vícesložková hnojiva5) s obsahem dusíku,
b) hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a to statková hnojiva6) , jako je kejda a tekutý podíl po její mechanické separaci, hnojůvka, močůvka, silážní šťávy, trus drůbeže a drobných hospodářských zvířat s podestýlkou nebo bez podestýlky, výkaly, popřípadě moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jiném pobytu na zemědělském pozemku a organická nebo organominerální hnojiva5) , v nichž je poměr uhlíku k dusíku nižší než 10,
c) hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem, a to statková hnojiva6) , jako je hnůj nebo tuhý podíl kejdy po její mechanické separaci a organická nebo organominerální hnojiva5) , v nichž je poměr uhlíku k dusíku roven nebo je vyšší než 10,
d) skliditelné rostlinné zbytky7) , zejména
Nahrávám...
Nahrávám...