dnes je 24.5.2024

Input:

277/2019 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění účinném k 31.12.2023

č. 277/2019 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění účinném k 31.12.2023
ZÁKON
ze dne 15. října 2019,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
248/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění čl. XLIX bod 1
261/2021 Sb.
(k 31.12.2021)
mění datum nabytí účinnosti
283/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
ruší část padesátou čtvrtou
dosud neuvedeno
177/2022 Sb.
(k 31.12.2022)
mění čl. XV a čl. LXVI
346/2023 Sb.
(k 31.12.2023)
mění čl. XIV XV a ruší část čtyřicátou devátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu
Čl. I
V § 121 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 24/1993 Sb., se slova „České republiky” nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o cenách
Čl. II
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 353/2014 Sb., zákona č. 452/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 2 větě druhé a v § 10a odst. 1 větě první se za slovo „zákonů” vkládají slova „a mezinárodních smluv”.
2. Poznámka pod čarou č. 8a zní:


8a§ 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).”.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o kolektivním vyjednávání
Čl. III
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., zákona č. 255/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1, § 7 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 7 odst. 9 větě první, § 7a úvodní části ustanovení a v § 9 odst. 2 větách první a poslední se za slovo „zákonů” vkládají slova „a mezinárodních smluv”.
2. Poznámka pod čarou č. 4a zní:


4a§ 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).”.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna živnostenského zákona
Čl. IV
V § 73 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., se slovo „zveřejněna” nahrazuje slovem „vyhlášena” a na konci textu § 73 se doplňují slova „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce”.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. V
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.
Nahrávám...
Nahrávám...