dnes je 24.5.2024

Input:

284/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

č. 284/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2017,
kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické
a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 6 zákona o zdravotních službách:
Čl. I
Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.”.
2. V § 1 odst. 3 se číslo „9” nahrazuje číslem „10”.
3. Za přílohu č. 8 se vkládá nová příloha č. 9, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 92/2012 Sb.
Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
1. Základní provozní prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice jsou:
a) pokoje pro pacienty,
b) izolační místnost pro dočasné umístění pacientů,
c) vyšetřovna,
d) pracoviště sester,
e) pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud je zřízeno,
f) WC pro pacienty,
g) koupelna pro pacienty,
h) šatna pro pacienty.
2. Vedlejší provozní prostory protialkoholní a protitoxíkomanické záchytné stanice jsou:
a) sanitární zařízení pro zaměstnance4,
b) skladovací prostory,
c) prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu,
d) místnost pro odpočinek zaměstnanců4.
3. Pokoj pro pacienty musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m2, minimální plocha pokoje musí být 8 m2. V pokoji musí být signalizační zařízení mezi pacientem a sestrou. Pokoj musí mít přímé denní osvětlení. Mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu. Podlahy musí být snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné. Stěny musí mít omyvatelný povrch minimálně do výšky 180 cm.
4. Izolační místnost pro dočasné umístění pacientů musí splňovat požadavky na vybavení pokoje pro pacienty uvedené v bodě 3 této přílohy.
5. Vyšetřovna musí mít minimální plochu 8 m2. Vybavení:
a) nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků,
b) vyšetřovací lehátko nebo lůžko,
c) umyvadlo.
6. Vybavení pracoviště sester:
a) nábytek pro činnost sester,
b) plocha pro manipulaci s biologickým materiálem,
c) signalizační zařízení mezi pacientem a sestrou,
d) umyvadlo,
e) dřez pro mytí a čištění pomůcek.
7. Pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků musí být vybaveno nábytkem pro činnost těchto pracovníků.
8. WC pro pacienty, pokud není součástí pokoje pro pacienty, se zřizuje odděleně pro muže a ženy. Je-li WC pro pacienty součástí pokoje pro pacienty, musí být odděleno od zbývajícího
Nahrávám...
Nahrávám...