dnes je 18.7.2024

Input:

289/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

č. 289/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2013,
kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. b) bod 3 zní:
„3.  výrobnou plynu, s výjimkou distribučních soustav, jimiž je distribuován jiný druh plynu než zemní plyn nebo biometan,”.
2. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5)  V případě dodatečného zjištění chybného údaje o naměřeném množství nebo o hodnotě spalného tepla plynu na měřicích místech podle § 1 odst. 1 s výjimkou odběrných míst lze provést opravu chybného údaje při výpočtu údajů o předaném plynu v následujícím měsíci po určení chybného údaje.”.
3. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3)  Výměna měřicího zařízení se provede rovněž v případech, kdy rozsah stávajícího měřicího zařízení nevyhovuje skutečným odběrům nebo typ měřicího zařízení neodpovídá přiřazení příslušného typu měření. Výměna se provede v projednaném termínu se zákazníkem na místě jím upraveném pro instalaci nového měřicího zařízení.”.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
4. Příloha č. 5 zní:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 108/2011 Sb.
Předepsané hodnoty fyzikálních a chemických parametrů určujících kvalitu plynu
 
(1) Charakteristické veličiny pro spalování
 
 
 
Veličina
Jednotka
Rozsah
Wobbeho číslo
kWh.m -3
MJ.m -3
12,7 až 14,5 1)
45,7 až 52,2 1)
Spalné teplo
kWh.m -3
MJ.m -3
9,4 až 11,8 1}
33,8 až 42,5 1)
Výhřevnost
kWh.m -3
MJ.m -3
8,4 až 10,6 1)
30,4 až 38,4 1)
Relativní hustota
-
0,56 až 0,7 1)
 
 
 
1) Hodnoty při vztažných podmínkách (§ 1 odst. 3).
 
(2) Složení plynných paliv - požadavky na přírodní zemní plyny
 
 
 
 
 
 
Hodnota
Parametr
Jednotka
Přepravní soustava
Distribuční soustava
Obsah metanu
% mol
min 85,0
Obsah vody vyjádřeny jako teplota rosného bodu vody
°C
max. -7 °C při provozním tlaku 4 MPa
max. -7 °C při provozním tlaku 4 MPa
Obsah uhlovodíků vyjádřený jako teplota rosného bodu uhlovodíků
°C
max. 0 °C při provozním tlaku
nejvýše 2 °C pod teplotou zeminy při provozním tlaku
Obsah etanu
% mol
max. 7,0
Obsah propanu
% mol
max. 3,0
max. 4,0
Obsah sumy butanů
% mol
max. 2,0
max. 4,0
Nahrávám...
Nahrávám...