dnes je 27.5.2024

Input:

30/2014 Sb., Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění účinném k 1.9.2016

č. 30/2014 Sb., Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění účinném k 1.9.2016
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. února 2014
o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
308/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění; nové přechodné ustanovení
308/2014 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 22 a ruší § 31 a 32
51/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění, celkem k datu 30 novelizačních bodů
209/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění; nová přechoná ustanovení
209/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 36 a § 37; ruší § 40
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Toto nařízení stanoví závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle lesního zákona a na vybrané myslivecké činnosti podle zákona o myslivosti, způsob kontroly jejich využití a vzory žádostí o poskytnutí finančních příspěvků.
§ 2
(1) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti se podává
a) Ministerstvu obrany, jde-li o vojenské lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,
b) Ministerstvu životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,
c) krajskému úřadu, jde-li o ostatní lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,
d) krajskému úřadu, je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení.
(2) Finanční příspěvek se neposkytne, jestliže by celková výše finančního příspěvku byla nižší než 1 000 Kč.
(3) Výše finančního příspěvku se určí podle sazby na technickou jednotku nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů do výše 80 %. Skutečně vynaložené náklady se u příspěvku poskytovaného podle sazby neprokazují. Výše finančního příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
(4) S ohledem na objem prostředků státního rozpočtu podle schváleného zákona o státním rozpočtu lze finanční příspěvek přiznat v poměrně nižší výši, než v jaké je požadován. Po vydání rozhodnutí o přiznání finančního příspěvku poukazuje finanční prostředky na bankovní účet žadatele Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo zemědělství.
(5) Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé tohoto nařízení spolek, společník společnosti1) nebo člen sdružení bez právní subjektivity oprávněný k tomu smlouvou o sdružení, přikládá k žádosti kopii zakladatelského dokumentu nebo smlouvy.
(6) Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé tohoto nařízení nájemce nebo pachtýř, přikládá k žádosti kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím finančního příspěvku nájemci nebo pachtýři.
(7) Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III, IV a VII doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu
Nahrávám...
Nahrávám...