dnes je 17.7.2024

Input:

301/2000 Sb., Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2027

č. 301/2000 Sb., Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2027
ZÁKON
ze dne 2. srpna 2000
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 33 novelizačních bodů
578/2002 Sb.
(k 30.12.2002)
mění, 31 novelizačních bodů
ÚZ 52/2003 Sb.
 
 
165/2004 Sb.
(k 16.4.2004)
mění, 19 novelizačních bodů
422/2004 Sb.
(k 1.9.2004)
nové znění § 14, v § 17 vkládá odst. 1
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 23 a § 56, nová přechodná ustanovení
21/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
v § 9 odst. 2 vkládá slova
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 12 novelizačních bodů
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 16 odst. 4 nahrazuje slova
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění § 17, § 22, § 24, § 29, § 30, § 52, § 62 a § 87
239/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 49 novelizačních bodů
ÚZ 380/2008 Sb.
 
 
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 9 odst. 6
190/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 8 a 87 odst. 2; vkládá nový § 8a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 25 odst. 4, § 33 odst. 2 a § 84
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 14 odst. 3 písm. b), § 15 odst. 1, § 17 odst. 1, § 18 odst. 3, § 72 odst. 5
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 33, § 34, § 59, § 70, § 81a, § 84; vkládá nové §§ 84a až 84e
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 25, § 45; vkládá nový § 73a; nové přechodné ustanovení
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 25 odst. 3
312/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění; nové přechodné ustanovení
312/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 24 odst. 1
ÚZ 371/2013 Sb.
 
 
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 35 odst. 2
15/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2, § 62 odst. 1, § 72 odst. 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
vkládá v části první novou hlavu III
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění § 72 odst. 6
279/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
mění § 25, § 25b, § 36, § 45, § 46, § 57, § 87, § 96
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 84 a ruší § 84a, 84b, 84d a 84e
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 84d
270/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 69 a § 69a
414/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
414/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 6 odst. 2 a § 96; nabývají účinnosti body 6 a 7 přechodných ustanovení
414/2023 Sb.
(k 1.1.2027)
mění, viz čl. I bodů 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16 až 18, 21, 23 až 25, 70, 77, 82, 87 až 89, 91, 92, 101, 104 až 114, 117, 118, 121, 122, 124, 174, 176, 177, 180, 181, 184 a 188 novely
123/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění; nové přechodné ustanovení
123/2024 Sb.
(k 1.1.2027)
mění § 1c, § 1f, § 4c, § 45 a § 60a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ
HLAVA I
MATRIKA
Díl 1
Obecná ustanovení
§ 1
(1)  Matrika je státní evidence
a)  narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství”) a úmrtí fyzických osob na území České republiky,
b)  narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky (dále jen „občan”), a
c)  uzavření manželství, k nimž došlo v cizině, byl-li život snoubence přímo ohrožen15) a nejde-li o občany.
(2)  Matrika se souběžně vede v
a)  listinné podobě v matričních knihách a
b)  elektronické podobě v matričním informačním systému.
(3)  Údaje vedené v matrice jsou neveřejné, není-li dále stanoveno jinak.
§ 1a
Matriční kniha
(1)  Matričními knihami jsou kniha narození, kniha manželství, kniha partnerství a kniha úmrtí.
(2)  Matriční kniha je vytvořena z předem svázaných tiskopisů.
(3)  Součástí matriční knihy je abecední jmenný rejstřík provedených zápisů narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí fyzických osob (dále jen „matriční událost”).
Matriční informační systém
§ 1b
(1)  Matriční informační systém je informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo”).
(2)  V matričním informačním systému jsou vedeny údaje zapisované do matričních knih podle tohoto zákona.
§ 1c
(1)  V matričním informačním systému jsou dále vedeny
a)  evidence prohlášení o určení otcovství,
b)  evidence osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,
c)  evidence vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
d)  evidence matričních tiskopisů,
e)  seznam odborně doložených jmen a
f)  evidence dokladů vydaných v elektronické podobě.
(2)  Údaje vedené v evidencích podle odstavce 1 písm. a) až d) jsou neveřejné, údaje vedené v seznamu podle odstavce 1 písm. e) zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách a údaje vedené v evidenci podle odstavce 1 písm. f) jsou přístupné postupem podle § 60a odst. 6.
§ 1d
(1)  V evidenci prohlášení o určení otcovství jsou vedeny
a)  označení matričního úřadu, zastupitelského úřadu České republiky nebo soudu, před kterým bylo prohlášení o určení otcovství učiněno,
b)  datum učinění prohlášení o určení otcovství,
c)  u otce jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, den, měsíc, rok,
Nahrávám...
Nahrávám...