dnes je 27.5.2024

Input:

334/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

č. 334/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2014,
kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o auditorech
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 52/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „Evropských společenství1” nahrazují slovy „Evropské unie1”, slova „postavení a činnost” se nahrazují slovy „práva a povinnosti” a slovo „ , postavení” se zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.”.
2. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
3. V § 2 písm. b) se za slovo „záznamů” vkládají slova „ , ověřování jiných ekonomických informací auditorem nebo provádění dalších činností auditorem” a slova „a ověřování jiných ekonomických informací prováděné podle auditorských standardů” se nahrazují slovy „nebo jiné ověřování účetní závěrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí prováděné auditorem”.
4. V § 2 písmena f) a g) znějí:
„f) auditorskou osobou ze třetí země jiná než fyzická osoba, která je oprávněna k provádění povinného auditu ve třetí zemi a není oprávněna k provádění povinného auditu v členském státě,
g) auditorem ze třetí země fyzická osoba, která je oprávněna k provádění povinného auditu ve třetí zemi a není oprávněna k provádění povinného auditu v členském státě,”.
5. V § 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:
„h) auditorskou osobou z jiného členského státu jiná než fyzická osoba, která je oprávněna k provádění povinného auditu v jiném členském státě,
i) auditorem z jiného členského státu fyzická osoba, která je oprávněna k provádění povinného auditu v jiném členském státě,”.

Dosavadní písmena h) až p) se označují jako písmena j) až r).
6. V § 2 písm. j) se slovo „statutárních” a slova „nebo jedna nebo více auditorských společností” zrušují.
7. V § 2 písm. k) se slovo „kontrolu” nahrazuje slovem „řízení”.
8. V § 2 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písmena m) až q).
9. V § 2 se písmeno n) zrušuje.
Dosavadní písmena o) až q) se označují jako písmena n) až p).
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
10. V § 2
Nahrávám...
Nahrávám...