dnes je 17.7.2024

Input:

334/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 334/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
České národní rady
ze dne 12. května 1992
o ochraně zemědělského půdního fondu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
184/2016 Sb.
(k 28.6.2016)
mění, celkem 30 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 15 písm. l), § 16a písm. c), § 20, § 20a, § 20b
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 9 odst. 6 a § 17
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 4, § 7, § 9 a § 17
544/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
mění § 9 odst. 2 a § 11a odst. 1 písm. n)
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 12; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 18b
284/2021 Sb.
(k 1.8.2021)
mění § 4 a § 9
284/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
mění - dosud neuvedeno
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST I
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
§ 1
(1)  Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.
(2)  Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen „zemědělská půda”).
(3)  Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod.
(4)  O tom, že jde podle odstavců 2 a 3 o součásti zemědělského půdního fondu, rozhoduje v pochybnostech orgán ochrany zemědělského půdního fondu.
ČÁST II
ZMĚNA VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A ZÁSADY OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
§ 2
Změna využití zemědělské půdy
Zemědělskou půdu evidovanou v katastru nemovitostí18) jako trvalý travní porost lze změnit na ornou půdu jen se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uděleným na základě posouzení fyzikálních nebo biologických vlastností zemědělské půdy, rizik ohrožení zemědělské půdy erozí, včetně polohy údolnic a provedených opatření ke snížení těchto rizik, jako jsou například svahové průlehy.
§ 3
Zásady ochrany zemědělské půdy
(1)  Je zakázáno
a)  způsobovat znečištění zemědělské půdy překračováním indikačních hodnot. Indikačními hodnotami se rozumí obsahy rizikových látek nebo rizikových prvků v zemědělské půdě, při jejichž překročení dochází k ohrožení zdravotní nezávadnosti potravin nebo krmiv, přímému ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu s půdou a negativnímu vlivu na produkční funkci zemědělské půdy, stanovené prováděcím právním předpisem; za znečišťování zemědělské půdy se nepovažuje používání látek a přípravků na zemědělské půdě v souladu se zvláštním právním předpisem28) ,
b)  způsobovat ohrožení zemědělské půdy erozí překračováním přípustné míry jejího erozního ohrožení stanovené prováděcím právním předpisem; přípustná míra erozního ohrožení se stanoví na základě průměrné dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené v tunách na 1 ha za 1 rok v závislosti na hloubce půdy,
c)  užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu s výjimkou případů, kdy souhlasu není třeba, a
d)  poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti zemědělské půdy jejím zhutňováním, zamokřováním, vysoušením, překrýváním nebo narušováním erozí.
(2)  Do zemědělské půdy nebo na ni je zakázáno vnášet
Nahrávám...
Nahrávám...