dnes je 18.7.2024

Input:

346/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 346/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2013
o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
216/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
300/2015 Sb.
(k 1.12.2015)
nabývají účinnosti ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) a § 7 odst. 1 písm. b)
300/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
325/2019 Sb.
(k 1.6.2020)
mění; nová přechodná ustanovení
246/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění, celkem 29 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
230/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 4, § 5, § 9 a přílohu č. 1; vkládá § 4a
55/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 6, § 7 a přílohu č. 1; nová přechodná ustanovení
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, a to jak výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) , tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České národní banky.
§ 1a
Sestavování a předkládání výkazů na konsolidovaném základě podle této vyhlášky se použije také na finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby schválené podle zákona upravujícího činnost bank nebo osoby dočasně označené jako odpovědné podle tohoto zákona (dále jen „finanční holdingová osoba”).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b)  cenným papírem i zaknihovaný cenný papír.
Výkazy banky a pobočky zahraniční banky na individuálním základě
§ 2a
Banka a pobočka zahraniční banky za každý obchodní den sestavuje a nejpozději do osmé hodiny pracovního dne následujícího po tomto obchodním dni předkládá výkaz CEO (ČNB) 1-98 „Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech”.
§ 3
(1)  Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předkládá
a)  do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  Bil (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky”,
2.  V (ČNB) 60-12 „Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky”,
3.  VST (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a pohledávkách za klienty”,
4.  VST (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a vkladech ve vztahu k úvěrovým institucím”,
5.  VST (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vkladech a úvěrech od klientů”,
6.  VST (ČNB) 22-12 „Měsíční výkaz o cenných papírech vydaných bankou/pobočkou zahraniční banky” a
7.  VST (ČNB) 41-12 „Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/pobočky zahraniční banky”,
b)  do 17 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  VT (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů a jiných pohledávek”,
2.  VUS (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů”,
3.  VUS (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů” a
4.  VUS (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů”,
c)  do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  VUS (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz
Nahrávám...
Nahrávám...