dnes je 13.6.2024

Input:

359/1992 Sb., Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 359/1992 Sb., Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7. května 1992
o zeměměřických a katastrálních orgánech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
107/1994 Sb.
(k 1.6.1994)
mění, doplňuje
200/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
62/1997 Sb.
(k 1.5.1997)
mění, doplňuje
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění přílohu č. 1
186/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
v § 3 vkládá nová písm. k) a l), v § 3a mění písm. g, v § 4 písm. f), v § 5 vkládá nové písm. b), ruší část druhou
175/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění 18 novelizačních bodů
ÚZ 11/2004 Sb.
 
 
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 3a mění písm. f)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
v § 3 odst. 1 vkládá nové písm. n)
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1 odst. 2 a § 2 odst. 3
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5 odst. 2
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
88/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 3 a § 4
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Zeměměřické a katastrální orgány a jejich působnost
§ 1
(1) Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad”), jako ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze. Úřad je účetní jednotkou.1)
(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
§ 2
(1) Zřizuje se Zeměměřický úřad jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze. Zeměměřický úřad je účetní jednotkou.1)
(2) Zřizují se zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen „inspektoráty”) a katastrální úřady jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Inspektoráty a katastrální úřady jsou účetními jednotkami.1)
(3) Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé; jejich výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(4) Sídla a územní působnost inspektorátů jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto zákona. Sídla a územní působnost katastrálních úřadů jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto zákona.
§ 3
(1) Úřad
a) zabezpečuje jednotné provádění těchto činností
1. správy katastru nemovitostí České republiky,1a)
2. budování a údržby bodových polí,
3. tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných publikací,
4. standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,
5. vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
6. dokumentace výsledků zeměměřických činností,
b) koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,
c) zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
d) řídí Zeměměřický úřad inspektoráty a katastrální úřady, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,
e) vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu,
f) rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností,4)
g) schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území,
h) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů,
i) stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl,
j) vydává základní státní mapová díla5a) a tématická státní mapová díla,5b)
k) vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace,
l) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu6) a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.
Nahrávám...
Nahrávám...