dnes je 18.7.2024

Input:

369/2003 Sb., Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek

č. 369/2003 Sb., Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. října 2003
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. c) tohoto zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky a rozsah poskytování dotace obcím z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond”) na podporu výstavby nájemních bytů určených přednostně pro zaměstnance fyzické nebo právnické osoby, které byla poskytnuta investiční pobídka podle zvláštního právního předpisu.1)
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  nájemním bytem byt určený k uspokojování bytových potřeb fyzických osob formou nájmu bytu (dále jen „byt”),
b)  výstavbou
1.  výstavba bytového domu2) s byty,
2.  změna stavby, kterou vznikne nový byt z prostor určených dosud k jiným účelům než k bydlení, nebo
3.  nástavba, půdní vestavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt,
c)  pořizovací cenou bytu cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku,3) a to k datu nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci,
d)  upravitelným bytem byt, který bez dalších stavebních úprav4) může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně nebo osobám pokročilého věku, a splňuje podmínky uvedené v příloze k tomuto nařízení,
e)  zaměstnancem zaměstnanec5) fyzické nebo právnické osoby, které byla poskytnuta investiční pobídka podle zvláštního právního předpisu.1)
Podmínky poskytnutí a použití dotace
§ 3
(1)  Dotaci lze poskytnout obci na výstavbu prováděnou na jejím území, jsou-li splněny tyto podmínky:
a)  obec nesdruží finanční prostředky na výstavbu s jinou právnickou osobou nebo s fyzickou osobou,
b)  pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve vlastnictví obce a není zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý na výstavbu nebo změnu stavby, zástavního práva ve prospěch poskytovatele dotace, nebo zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr na opravy, modernizace, nebo rekonstrukce stavby,
c)  budova,6) ve které vzniknou nové byty, musí být ve vlastnictví obce,
d)  obec, na jejímž území bude provedena výstavba bytového domu,2) má schválený územní plán nebo regulační plán7) nebo projednanou urbanistickou studii,8) které umožňují výstavbu podle § 2 písm. b),
e)  obec má vydané pravomocné stavební povolení, které umožňuje výstavbu podle § 2 písm. b),
f)  zhotovitel stavby je vybrán v souladu se zvláštním
Nahrávám...
Nahrávám...