dnes je 13.6.2024

Input:

396/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění účinném k 1.4.2015

č. 396/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění účinném k 1.4.2015
VYHLÁŠKA
ze dne 7. listopadu 2003,
kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
345/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
v příloze č. 2 nahrazuje slova
34/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění § 1, § 2 a přílohy
Ministerstvo financí stanoví podle § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb.:
§ 1
(1) Krajský úřad a v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad”) v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna”) a pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, úřad městské části v hlavním městě Praze v sídle volebního obvodu a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen „pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu”) v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát”) zřizují zvláštní účet,1) kterým je účet u České národní banky podle příloh č. 1 a 2 této vyhlášky (dále jen „zvláštní účet”). Oznámení o zřízení zvláštního účtu se zveřejní na úřední desce příslušného krajského nebo pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu.
(2) V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny politická strana, politické hnutí nebo koalice skládá peněžní prostředky na zřízený zvláštní účet ve výši odpovídající stanovenému příspěvku na volební náklady.2) Současně s podáním kandidátní listiny3) písemně sdělí krajskému úřadu adresu nebo číslo účtu , na které lze příspěvek na volební náklady vrátit.
(3) V souvislosti s konáním voleb do Senátu se skládají peněžní prostředky na zřízený zvláštní účet ve výši odpovídající stanovené kauci.4) Nezávislý kandidát a zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice s podáním přihlášky k registraci5) písemně sdělí pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu adresu nebo číslo účtu, na které lze kauci vrátit.
(4) Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem politické strany nebo politického hnutí podle zákona o základních registrech a v případě koalice variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí.
(5) Složení kauce se označí variabilním symbolem totožným s rodným číslem kandidáta.
(6) Při bezhotovostním složení příspěvku na volební náklady a kauce se použije konstantní sym- bol 558. Při složení příspěvku na volební náklady a kauce v hotovosti se použije konstantní symbol 379.
§ 2
(1) Částky, které se v souvislosti s konáním voleb nevracejí, a úroky ze složených příspěvků na volební náklady a ze složených kaucí, snížené o částky cen odepsaných Českou národní bankou ze
Nahrávám...
Nahrávám...