dnes je 27.11.2022

Input:

403/2015 Sb., Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 403/2015 Sb., Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, ve znění účinném k 1.1.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2015
o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
360/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 2
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 45 odst. 9 zákona.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) postupy, podmínky a způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a uplatnění záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a
b) obsahové náležitosti záruky původu.
§ 2
Postupy a podmínky pro vydání, převod, uplatnění a uznání záruk původu
(1) Vydání záruky původu, její převod, uznání a uplatnění je možné pouze po založení účtu v evidenci záruk původu.
(2) O záruku původu žádá výrobce elektřiny u operátora trhu elektronicky podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce. Záruka původu se vydává po ukončení měsíčního finančního vypořádání odchylek podle jiného právního předpisu1) na elektřinu dodanou z výrobny elektřiny, která je registrována v systému operátora trhu podle jiného právního předpisu2) .
(3) Množství elektřiny, na niž držitel účtu žádá o vydání záruky původu, musí odpovídat údajům naměřeným na měřicích zařízeních výrobny elektřiny, údajům o struktuře použitých zdrojů energie při výrobě elektřiny a hodnotám předaným výrobcem elektřiny do systému operátora trhu podle jiného právního předpisu3) .
(4) Převod záruky původu se realizuje prostřednictvím evidence záruk původu. Převodce provede příkaz k převodu záruky původu, pokud ji příjemce nepřijme do 30 dnů, záruka původu zůstane na účtu převodce.
(5) Uplatnění záruky původu se realizuje prostřednictvím evidence záruk původu tak, že se k příslušné záruce původu přiřadí zákazník, kterému byla elektřina, k níž se vztahuje záruka původu, dodána. Uplatněné záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů obchodník s elektřinou zahrne do své celkové směsi paliv4) .
(6) Operátor trhu uzná záruku původu, která byla vydána v jiném členském státě, pokud má tato záruka původu obsahové náležitosti podle § 3.
(7) Dojde-li ke změně údajů v systému operátora trhu, na jejichž základě byly vydány záruky původu, operátor trhu upraví množství záruk původu, o které může výrobce elektřiny žádat v následujícím období.
§ 3
Obsahové náležitosti záruky původu
(1) Záruka původu obsahuje vždy
a) označení, název a umístění výrobny elektřiny,
b) druh energie a typ výrobny elektřiny,
c) instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny,
d) datum uvedení výrobny elektřiny do provozu,
e) využití investiční podpory nebo jiné formy podpory a rozsah těchto podpor při výstavbě nové výrobny elektřiny nebo při rekonstrukci výrobny elektřiny,
f) časové období, na které se vztahuje vydání záruky původu,
Nahrávám...
Nahrávám...