dnes je 14.4.2024

Input:

424/2017 Sb., Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění účinném k 1.6.2020

č. 424/2017 Sb., Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění účinném k 1.6.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2017
o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
327/2019 Sb.
(k 1.6.2020)
mění § 5 a přílohu č. 1
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., k provedení § 16 odst. 7, § 47 odst. 5, § 50 odst. 8, § 63 odst. 5, § 71 odst. 5, § 73f odst. 7, § 77 odst. 3, § 90c odst. 4 tohoto zákona, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, četnost, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance některými osobami podnikajícími na kapitálovém trhu, a to jak výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) , tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České národní banky, a dále předkládání a uveřejňování dalších informací těmito osobami.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,
b) datovým souborem elektronické seskupení údajů s definovanými datovými strukturami,
c) vykazující osobou
1. obchodník s cennými papíry, který je bankou,
2. zahraniční banka s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční banky”),
3. obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky,
4. zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která není bankou a která poskytuje služby v České republice prostřednictvím své pobočky,
5. investiční společnost a zahraniční osoba s povolením k činnosti obhospodařovatele2) , která není srovnatelná s investičním fondem, pokud obhospodařuje majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)3) ,
6. investiční společnost z jiného členského státu Evropské unie, která v České republice prostřednictvím své pobočky obhospodařuje majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)3) ,
7. organizátor regulovaného trhu,
8. provozovatel mnohostranného obchodního systému,
9. provozovatel organizovaného obchodního systému,
10. provozovatel vypořádacího systému,
11. poskytovatel služeb hlášení údajů.
§ 3
Výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
Výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících oblast kapitálových trhů nebo obezřetnostní požadavky úvěrových institucí a investičních podniků a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie je provádějících1) se sestavují a předkládají způsobem podle § 9 odst. 1.
§ 4
Výkazy o poskytování investičních služeb, obchodování v obchodních systémech a vypořádání obchodů a převodů
(1) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 1, 3, 5 a 6 za každý obchodní den sestavují a nejpozději do konce pracovního dne následujícího po tomto obchodním dni předkládají tyto výkazy:
Nahrávám...
Nahrávám...