dnes je 18.7.2024

Input:

431/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci

č. 431/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 3. prosince 2001
o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a s Ministerstvem zdravotnictví podle § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):
Vodní bilance
(K § 22 odst. 1 vodního zákona)
§ 1
(1)  Vodní bilance se sestavuje v povodích povrchových vod a v hydrogeologických rajonech podzemních vod pro oblasti povodí, popřípadě pro konkrétní lokality a obsahuje výstupy, které se použijí pro rozhodování vodoprávních úřadů, jakož i orgánů státní správy při rozhodování podle zvláštního právního předpisu,1) zejména pro stanovení množství vody využitelné k odběru nebo stanovení přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod povrchových nebo podzemních v konkrétní lokalitě, pro souhrnné hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a podávání zpráv o jejich stavu, pro plánování v oblasti vod a pro další činnosti podle vodního zákona.
(2)  Souhrnnou vodní bilanci pro hlavní povodí České republiky zajišťuje Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.
(3)  Vodní bilance kalendářního roku se sestavuje každoročně do 30. září následujícího kalendářního roku.
Hydrologická bilance
§ 2
Základní ustanovení
(1)  Obsahem hydrologické bilance je porovnání přírůstků a úbytků vody s vyhodnocením změn vodních zásob v povodí, v hydrogeologickém rajonu, v území nebo ve vodním útvaru za daný časový interval z hlediska množství a jakosti vody, které charakterizuje prostorové a časové rozdělení oběhu vody v přírodním prostředí.
(2)  Hydrologickou bilanci sestavuje každoročně Český hydrometeorologický ústav.
(3)  Výstupy hydrologické bilance jsou podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance.
(4)  Správci povodí předají Českému hydrometeorologickému ústavu údaje uvedené v § 22 odst. 2 vodního zákona za kalendářní rok o odběrech, vypouštění, akumulacích vody a údaje o významných převodech vody do 31. března následujícího kalendářního roku.
(5)  Český hydrometeorologický ústav předá výstupy hydrologické bilance za kalendářní rok, potřebné pro sestavení vodohospodářské bilance, správcům povodí do 30. dubna následujícího kalendářního roku.
(6)  Český hydrometeorologický ústav předá Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka nezbytné podklady a výstupy z hydrologické bilance pro sestavení souhrnné vodní bilance pro hlavní povodí České republiky.
§ 3
Obsah a způsob sestavení hydrologické bilance množství vody
(1)  Obsahem hydrologické bilance množství povrchové a podzemní vody je porovnání přírůstků a úbytků vody s vyhodnocením změn vodních zásob v povodí, v hydrogeologickém rajonu, v území nebo ve vodním útvaru za daný časový interval.
(2)  Do přírůstků vody se zahrnují atmosférické srážky a
Nahrávám...
Nahrávám...