dnes je 13.6.2024

Input:

444/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 444/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2013
o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kleneč (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálním území Kleneč. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou
a) trvalé travní porosty tvořené zejména společenstvy otevřených trávníků kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem, kostřavových trávníků písčin a suchých vřesovišť nížin a pahorkatin,
b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace druhu hvozdíku písečného českého [Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz], včetně jejich biotopů a
c) lesní porosty tvořené společenstvem acidofilní doubravy na písku.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
d) skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
f) měnit vodní režim pozemků,
g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,
h) hnojit pozemky nebo na nich používat chemické prostředky,
i) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo
j) rozdělávat ohně.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Ministr:
Mgr. Podivínský v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 444/2013 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Kleneč
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Kleneč
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
78001270020
749845,04
1008385,78
1
78001270021
749857,58
1008399,80
2
78001270036
749867,59
1008390,86
3
78001270037
749895,83
1008369,03
4
78001270038
749928,62
1008343,56
5
78001270039
749952,22
1008328,59
6
78001270040
749949,20
1008307,86
7
78001270019
749970,95
1008281,90
8
Nahrávám...
Nahrávám...