dnes je 19.5.2024

Input:

473/2012 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 473/2012 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění účinném k 1.7.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2012
o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
449/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, včetně příloh
449/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
vkládá v příloze č. 1 standardy 15 až 17
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Zaměření a rozsah vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny vychází z individuálního přístupu k dítěti, zahrnuje rozpoznání rizik, potřeb a ochranných činitelů a provádí se na základě
a) popisu příčin ohrožení dítěte a důvodů zahájení sociálně-právní ochrany,
b) vyhodnocení situace dítěte, které v návaznosti na příčiny ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany podle písmene a) zahrnuje posouzení
1. zdraví a prospívání dítěte,
2. schopnosti dítěte poznávat a učit se,
3. emočního vývoje a chování dítěte,
4. rodinných a sociálních vztahů dítěte,
5. sebepojetí dítěte,
6. sociální prezentace dítěte,
7. samostatnosti a sebeobsluhy dítěte,
8. názoru dítěte a přání dítěte,
9. dalších skutečností nezbytných pro hodnocení situace dítěte v konkrétním případě,
c) vyhodnocení situace rodiny, které v návaznosti na příčiny ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany podle písmene a) zahrnuje posouzení
1. zajištění péče o dítě,
2. zajištění bezpečí a ochrany dítěte,
3. citové vřelosti vůči dítěti,
4. podnětů a stimulace rozvoje dítěte,
5. hranic chování dítěte a jeho výchovného vedení,
6. stability situace rodiny,
7. dalších skutečností nezbytných pro hodnocení situace rodiny v konkrétním případě,
d) vyhodnocení širšího prostředí dítěte, které v návaznosti na příčiny ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany podle písmene a) zahrnuje posouzení
1. rodinné historie a fungování rodiny,
2. širší rodiny a komunity,
3. bydlení dítěte a rodiny,
4. zaměstnání rodičů, dítěte a dalších členů rodinné domácnosti,
5. finanční situace rodiny,
6. sociálního začlenění rodiny,
7. občanské vybavenosti v místě bydliště dítěte a rodiny, spočívající v zajištění a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb, škol a školských zařízení, dalších zařízení a služeb určených pro děti, veřejné dopravy a veřejné správy,
8. dalších skutečností nezbytných pro hodnocení širšího prostředí dítěte v konkrétním případě,
e) souhrnné analýzy posuzovaných oblastí uvedených pod písmeny a) až d).
§ 2
Obsah individuálního plánu ochrany dítěte
(1) Individuální plán ochrany dítěte obsahuje
a) cíle navržených opatření, prostředky k jejich dosažení a ukazatele účinnosti jednotlivých opatření,
b) rozsah navržených opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytnuté pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte,
c) způsob naplňování navržených opatření, práv a zájmů dítěte v rozsahu sociálně-právní ochrany,
d) metody práce s rodinou a rozsah intervencí a pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte při péči o dítě a při jeho výchově, které zahrnují
1. posílení úlohy a funkce rodiny,
2. rozvíjení pečovatelských a
Nahrávám...
Nahrávám...