dnes je 27.5.2024

Input:

69/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 69/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 19. února 2013,
kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o integrované prevenci
Čl. I
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1” nahrazují slovy „Evropské unie1”.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).”.
2. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení”.
3. V § 1 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízení a činnost technických pracovních skupin a zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách,”.
4. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) upravuje vedení informačního systému integrované prevence a stanoví jeho obsah.”.
5. V § 2 písm. a) slova „neuvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže provozovatel pro ni požádá” se nahrazují slovy „ , ve které neprobíhá žádná z činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže pro ni bylo požádáno”.
6. V § 2 písm. d) se slova „znečišťujících látek” zrušují.
7. V § 2 písm. e) úvodní část ustanovení zní: „nejlepšími dostupnými technikami nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek, přičemž”.
8. V § 2 písm. e) bodě 2 se za slovo „provozovateli” vkládá slovo „zařízení”.
9. V § 2 písm. e) bodě 3 se slovo „technika” nahrazuje slovem „techniky” a na konci textu bodu se doplňují slova „jako celku”.
10. V § 2 písm. g) se slova „ , včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení v místě” zrušují.
11. V § 2 se písmeno h)
Nahrávám...
Nahrávám...