dnes je 17.7.2024

Input:

76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění 68 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 435/2006 Sb.
 
 
25/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění 13 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 4 odst. 1 písm. a), § 13 odst. 3 písm. a) a vkládá nový § 28a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 38 odst. 7
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění přílohu č. 1
69/2013 Sb.
(k 19.3.2013)
mění, celkem 146 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 16, § 18 odst. 9, § 20b a § 37; ruší § 36
39/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění § 13 odst. 5
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 19, § 29, § 33, § 34, § 35, § 37 a § 38
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 4 odst. 1 a § 45
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část sedmou
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 28a
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění, celkem 41 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a předmět zákona
(1)  Účelem zákona je, v souladu s právem Evropské unie1) , dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku2) uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(2)  Tento zákon
a)  stanoví povinnosti provozovatelů zařízení,
b)  upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení,
c)  stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,
d)  upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízení a činnost technických pracovních skupin a zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách,
e)  stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem,
f)  upravuje vedení informačního systému integrované prevence a stanoví jeho obsah.
(3)  Tento zákon se nevztahuje na
a)  znečištění způsobené vniknutím radioaktivních látek do životního prostředí,
b)  vypouštění radioaktivních látek do životního prostředí a emisní limity stanovené pro tyto látky podle zvláštního právního předpisu,3)
c)  nakládání s geneticky modifikovanými organismy podle zvláštního právního předpisu.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  zařízením stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka , ve které neprobíhá žádná z činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže pro ni bylo požádáno o vydání integrovaného povolení,
b)  znečištěním lidskou činností přímo či nepřímo způsobené vniknutí látek, vibrací, hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření do ovzduší, vody nebo půdy, které může být škodlivé pro zdraví člověka nebo zvířat nebo může nepříznivě ovlivnit kvalitu životního prostředí nebo může vést ke škodám na hmotném majetku nebo může omezit či zabránit využívání hodnot životního prostředí, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy,
c)  emisí přímé nebo nepřímé vypouštění látek, šíření vibrací a vyzařování hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření ze zařízení do životního prostředí,
d)  emisním limitem nejvýše přípustná emise vyjádřená množstvím, koncentrací, hmotnostním tokem nebo jinou specifickou
Nahrávám...
Nahrávám...