dnes je 24.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (06/08/2019)

6.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Programy fondů EHP a Norska

 • Zdroje informací: https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/vyzvy/2019/2-otevrena-vyzva-fondu-pro-bilateralni-v-2830
 • Dílčí programy:
  • Výzva bilaterální spolupráce
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a Českou republikou. Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

    Maximální výše dotace:

    Maximální výše grantu je 516 860 Kč (20 000 EUR); minimální výše grantu není stanovena. Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů.

   • Příjemci podpory: Veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby (v České republice nebo donorských státech) se považují za oprávněné žadatele a partnery. V rámci 2. Otevřené výzvy je oprávněnost žadatelů a partnerů z donorských států omezena pouze na subjekty z Norska.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 25. 6 2019 až do vyčerpání alokace. Nejzazší termín pro podání je 25. 6. 2020.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Vzdělávání, kultura, výzkum

    Kraj: městské části hl. města Prahy, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí Česká republiky (MFCR)

    Program: Fondy EHP a Norska, 2. Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Program Danube

 • Zdroje informací: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects
 • Dílčí programy:
  • Granty na produkty cestovního ruchu, služby a karty kulturních tras
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na podporu regionálního rozvoje prostřednictvím nadnárodních kulturních tras, politik a postupů v oblasti kulturního dědictví a přírodních hodnot.
   • Příjemci podpory: Veřejné i soukromé subjekty z Podunajského regionu.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 9. září 2019 (v 18:00 hodin).
   • Katalogové informace:

    Oblast: Regionální rozvoj, cestovní ruch, kultura

    Kraj: Podunajský region

    Poskytovatel dotace: EU, Interreg Europe, Program Nadnárodní spolupráce

    Program: Danube Transnational Programme

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/modules/calls/
 • Dílčí programy:
  • Integrované územní investice (ITI) – výzva 45
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Výzva je určena pro metropolitní oblasti a aglomerace, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie ITI.  

    Výše dotace,

    celková alokace pro tuto výzvu činí 440 000 000 CZK

    minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK,

    maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 CZK.

   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející datu předložení žádosti:

    obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace; obecně prospěšné společnosti; školy a školská zařízení; obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské instituce, viz definice níže),

    dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

    vzdělávací a poradenské instituce; pro účely této výzvy se za vzdělávací a poradenské instituce považují: 

    • právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
    • fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích a poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85).

     Tyto subjekty předkládají poslední platné daňové přiznání ověřené místně příslušným finančním úřadem. Alespoň jedna ze dvou hlavních činností uvedena na daňovém přiznání musí spadat do kategorie CZ NACE 78 či 85. V případě, že z daňového přiznání nevyplývá jednoznačný předmět podnikání v dané kategorii, předkládá žadatel s daňovým přiznáním přílohu k účetní uzávěrce prokazující daný předmět činnost. Povinnost dokládat hlavní předmět činnosti se netýká škol zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol.

     spolky dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;

     obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;

     ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; - církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

    • nestátní neziskové organizace; pro účely této výzvy se za nestátní neziskové organizace považují: 

     spolky dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;

     obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;

     ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; - církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2019 12:00.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost

Nahrávám...
Nahrávám...