dnes je 18.5.2021

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (1/11/2020)

1.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

 

Programy Technologické agentury ČR (TAČR)

 • Zdroje informací: https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/
 • Dílčí programy
  • Program TREND – podpora konkurenceschopnosti podniků
   • Zaměření dotačního titulu: Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • pro projekty podpořené v 2. veřejné soutěži programu TREND se předpokládá rozdělit 180 mil. Kč,
    • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 mil. Kč,
    • míra podpory činí 80 %.
   • Příjemci podpory:
    • hlavním uchazečem musí být podnik, který nečerpal v posledních 5 letech podporu na VaV v úhrnu více než 1 mil. Kč.
    • povinným účastníkem projektu musí být také výzkumná instituce s podílem nákladů min. 10 % na celkových nákladech projektu. Vedlejším účastníkem projektu může být také další podnik.
   • Termín: Příjem žádostí bude otevřen dne 14. ledna 2021, návrhy projektů bude možno zasílat do 3. 3. 2021.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Výzkum a vývoj

    Kraj: hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Technologická agentura České republiky (TAČR)

    Programy: Program ÉTA, 4. veřejná soutěž, Podprogram „Nováčci“

  • Program EuroNanoMed – mezinárodní projekty z oblasti nanomedicíny
   • Zaměření dotačního titulu: 16 listopadu letošního roku vyhlásí Technologická agentura ČR (TA ČR) již potřetí mezinárodní výzvu z oblasti nanomedicíny v rámci ERA-NET Cofundu EuroNanoMed 3. Cílem je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny. Výzkumné projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří a maximálně až ze sedmi partnerů, pocházející z nejméně tří zúčastněných zemí zapojených do výzvy. V jednom konsorciu však mohou být maximálně dva uchazeči ze stejné země. Uchazeči ze všech zemí se řídí mezinárodními pravidly danými výzvou (stanovená v dokumentu Call text, který bude zveřejněn na oficiálních stránkách výzvy www.euronanomed.net) a také národními pravidly svého poskytovatele. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni.

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • Celková alokace projektu: 750 000 EUR,
    • Maximální intenzita podpory: 85%
   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
    • podniky,
    • výzkumné organizace.
    • Termín: Příjem žádostí bude otevřen dne 16. 11. 2020, návrhy projektů bude možno zasílat do 21. 1. 2021.
     • Katalogové informace: 

      Oblast: Výzkum a vývoj, Zdravotnictví

      Kraj: hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

      Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky (TAČR)

      Programy: Program EuroNanoMed (3. výzva 2021), program Epsilon (TAČR)

   Operační program Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách (OPPIK)

   • Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/
   • Dílčí programy
    • Poradenství – finance na poradenské služby pro podnikatele
     • Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřená na získání financí na poradenské služby pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Program Poradenství pomůže firmám s nákupem služeb zacílených na získání nových certifikátů (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení aj.) nebo na zpracování plánu digitální transformace části nebo celého podniku. Cílem programu je poskytování poradenských služeb a služeb malým a středním podnikům prostřednictvím provozovatelů inovační infrastruktury a externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů. Poskytování poradenských služeb a služeb bude zaměřeno na začínající a rozvojové MSP s cílem přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP. 

      Finanční alokace výzvy (podpora):

      • výše dotace: 0,1 - 1 mil. Kč,
      • maximální intenzita podpory: 50 %.
     • Příjemci podpory:

      • malé a střední podniky.
     • Termín: Příjem žádostí bude otevřen dne 10. 11. 2020, návrhy projektů bude možno zasílat do 26. 2. 2021.
     • Katalogové informace: 

      Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

      Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

      Poskytovatel dotace: EU, MPO, Agentura API

      Programy: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), program Poradenství, výzva II

   Operační program Zaměstnanost (OPZ)

   • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
   • Dílčí programy
    • Podpora sociálního začleňování v Praze
     • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. 

      Finanční alokace výzvy (podpora):

      • finanční alokace výzvy (podpora): 100 000 000,-Kč,
      • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000,- CZK,
      • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000,- CZK.
     • Příjemci podpory:

      • oprávněným žadatelem v této výzvě je:
      • nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti a v oblasti práce s dětmi,
      • městské části hl. m. Prahy podle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
      • organizace zřizované městskými částmi
   Nahrávám...
   Nahrávám...