dnes je 27.11.2020

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (11/03/2020)

11.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

 

Operační program Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách (OPPIK)

 • Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/
 • Dílčí programy
  • Marketing – výzva V.
   • Zaměření dotačního titulu: Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing. Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. 

    Míra podpory:

    • celková alokace: 200 mil. Kč
    • rozmezí podpory: 0,2 - 4 mil. Kč,
    • procento podpory: 50 %.
   • Příjemci podpory:
    • malé a střední podniky.
   • Termín: Příjem projektů do žádosti o podporu bude otevřen od června tohoto roku.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, MPO, Agentura API

    Programy: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), výzva V.

Programy Technologické agentury ČR (TAČR)

 • Zdroje informací: https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/

Dílčí programy:

 • Program Trend - Nováčci
  • Zaměření dotačního titulu: Z důvodu administrativně technické chyby při vyhlášení veřejné soutěže padlo v rámci jejího napravení společné rozhodnutí TA ČR a MPO prodloužit termín podání návrhů projektů, a zvýšit tak šanci podnikům začít realizovat vlastní výzkumné aktivity. Spolu s prodloužením doby přijímání návrhů projektů bude také navýšena plánovaná alokace. Podprogram 2 – Nováčci v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, je zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu je dát šanci uchazečům, kteří nerealizují na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity.

   Míra podpory

   • pro projekty podpořené v 2. veřejné soutěži programu TREND se předpokládá rozdělit 120 mil. Kč.
   • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 mil. Kč.
   • míra podpory činí 80 %.
  • Příjemci podpory:
   • podniky,
   • výzkumné organizace-organizační složky státu nebo organizační jednotky ministerstev zabývající se výzkumnou činností nebo právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle Zákona, Nařízení Komise a podle Rámce.
  • Termín: Soutěžní lhůta začíná dnem 5. 12. 2019 – 2. 4. 2020
  • Katalogové informace:

   Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, věda a výzkum

   Kraj: Hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

   Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR (TAČR)

   Programy: Program Trend, podprogram 2. Nováčci

 • Program Trend – Technologičtí lídři
  • Zaměření dotačního titulu: Od 30. 4. 2020 je plánován příjem žádostí o podporu na průmyslový výzkum a experimentální vývoj pro zavedené podniky. Získat bude možné až 70 % dotaci, maximálně 40 mil. Kč. Bonifikaci získají projekty v oblastech „Průmysl 4.0, Automotive, Technologie 5G, řešení ve strukturálně postiženém regionu“. Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.
   • Míra podpory:
    • výše alokace na veřejnou soutěž: 1 mld. Kč,
    • částka podpory na projekt: 40 mil. Kč,
    • intenzita podpory na projekt: 70 %
   • Příjemci podpory:
    • výzkumné organizace,
   • Termín: Datum vyhlášení veřejné soutěže: 29. 4. 2020, soutěžní lhůta začíná dnem 30. 4. - 17. 6. 2020
   • Katalogové informace:

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, věda a výzkum

    Kraj: hl. m. Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR (TAČR)

    Programy: Program Trend, podprogram 1. Technologičtí lídři

Národní program životní prostředí

  • Zdroje informací: https://www.narodniprogramzp.cz/
  • Dílčí programy
   • Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží
    • Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je zadržení vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků, je podporována výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha, dále také odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–30 ha. Míra podporyV případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu na: 
     1.  0 – 50 ha vodní plochy, může po dobu trvání podprogramu 129 282 obdržet maximálně 20 mil. Kč,
     2.  50 – 100 ha vodní plochy, může po dobu trvání podprogramu 129 282 obdržet maximálně 40 mil. Kč,
     3.  Více než 100 ha vodní plochy, může po dobu trvání podprogramu 129 282 obdržet maximálně 80 mil. Kč.

     Pro podprogram 129 282 činí maximální výše podpory 80 % celkových způsobilých výdajů.

    • Příjemci podpory: 

     • Subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb.
     • právnická osoba, podnikající a zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, která je zaregistrovaná jako plátce daně z přidané hodnoty.
     • fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, která je zaregistrovaná jako plátce daně z přidané hodnoty.
     • krajské školní hospodářství.
     • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech.
     • Česká zemědělská univerzita v Praze.
     • Organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu nebo rybářské sdružení nebo rybářský spolek provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.
    • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020.
    • Katalogové informace:

     Oblast: Životní prostředí

     Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

     Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí

     Programy: Podprogram 129 282.

      

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Preventivní protipovodňová opatření
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu. Předmětem dotace je zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu; Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální