dnes je 26.11.2020

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (12/10/2020)

11.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

 

Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)

 • Zdroje informací: http://penizeproprahu.cz/
 • Dílčí programy:
  • Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let. Výzva podporuje investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení mateřských, základních a středních škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve vztahu k potřebám trhu práce. Žádosti o podporu musí být v souladu s Místním akčním plánem (MAP) či Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP), respektive se Strategickým rámcem MAP či KAP. Strategický rámec MAP/KAP schválený Řídícím výborem musí být uveřejněn na webových stránkách zpracovatele MAP/KAP do 15. 2. 2021. Soulad projektu s přehledem investičních priorit Strategického rámce bude ověřován v rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí pracovníky FON MHMP. Projekt musí být jednoznačně identifikován v přehledu investičních priorit Strategického rámce MAP/KAP v části název a popis projektu a zvolením odpovídající podporované kompetence v příslušném sloupci Strategického rámce MAP/KAP. 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • Dotace na projekt je poskytována ve výši 0,6 - 15 mil. Kč.
    • Celková alokace: 150 mil. Kč.
   • Příjemci podpory:
    • Hlavní město Praha,
    • Městské části hl. m. Prahy,
    • Mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy,
    • Základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy (dále jen „speciální školy“).
   • Termín: Příjem žádostí bude zahájen dne 16. 10. 2020 a ukončen 15. 2. 2021.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Vzdělávání

    Kraj: Hl. m. Praha

    Poskytovatel dotace: EU, Evropský sociální fond

    Programy: Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR), výzva č. 48

  • Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let. Výzva podporuje investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání. Žádosti o podporu navýšení kapacit mateřských škol (aktivita 4.1.2) musí být v souladu s Místním akčním plánem (MAP) či Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP), respektive se Strategickým rámcem MAP či KAP. Strategický rámec MAP/KAP schválený Řídícím výborem musí být uveřejněn na webových stránkách zpracovatele MAP/KAP do 15. 3. 2021. Soulad projektu s přehledem investičních priorit Strategického rámce bude ověřován v rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí pracovníky FON MHMP. Projekt musí být jednoznačně identifikován v přehledu investičních priorit Strategického rámce MAP v části název a popis projektu a zvolením odpovídající podporované kompetence v příslušném sloupci Strategického rámce MAP. Příjemce uvede ve studii proveditelnosti informaci o výchozí a cílové kapacitě zařízení či školy, dále informace o plánované době provozu a zajištění stravování v daném zařízení. 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • Dotace na projekt je poskytována ve výši 0,5 - 20 mil. Kč.
    • Celková alokace: 100 mil. Kč.
   • Příjemci podpory:
    • Hlavní město Praha,
    • Městské části hl. m. Prahy,
    • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy,
    • Nestátní neziskové organizace,
    • Mateřské a základní školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy,
    • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.
   • Termín: Příjem žádostí bude zahájen dne 16. 11. 2020 a ukončen 15. 3. 2021
   • Katalogové informace:

    Oblast: Vzdělávání

    Kraj: Hl. m. Praha

    Poskytovatel dotace: EU, Evropský sociální fond

    Programy: Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR), výzva č. 48

  • Rozvoj vzdělávání v Praze II
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze.  podporou začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitních, volnočasových aj. neformálních aktivit a dalším