dnes je 19.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (13/10/2017)

13.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/
 • Dílčí programy
  • Obnovitelné zdroje energie – výzva III
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.
   • Příjemci podpory: malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE; typy podporovaných právních forem stanovuje text Výzvy.
   • Typy podporovaných aktivit: Vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií. Výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně. Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).
   • Termín:Příjem žádostí probíhá od  22. 9. 2017 bude ukončen 28. 02. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, obnovitelné zdroje energie

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, MPO, CzechInvest

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  • Technologie - ITI (Ostrava) - výzva I.
   • Zaměření dotačního titulu:Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Žádosti se podávají dvojstupňově, nejprve nositeli ITI Ostravské aglomerace a po jeho schválení standardně přes OP PIK. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.
   • Příjemci podpory: Malé a středníky podniky realizující záměr na území ITI Ostrava
   • Typy podporovaných aktivit:

Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Dlouhodobý nehmotný majetek – výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW s vazbou na pořízené stroje, zařízení a výstupy v rámci předmětného projektu

   • Termín:Příjem žádostí probíhá od  12. 10. 2017 (ITI), do 7. 9. 2018 (OP PIK)
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

Kraj: Moravskoslezský

Poskytovatel dotace: EU, MPO, CzechInvest

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

  • Partnerství znalostního transferu – výzva III.
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.
   • Příjemci podpory: Malé, střední, velké podniky mimo hl. m. Praha.
   • Typy podporovaných aktivit:vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště, projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku, zlepšení výrobních procesů, vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace
   • Termín:Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 13. 10. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, partnerství znalostního transferu

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, MPO, CzechInvest

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

  • Spolupráce – klastry – výzva IV.
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.
   • Příjemci podpory: Malé, střední, velké podniky mimo hl. m. Praha., podnikatelské subjekty (MSP splňující definici klastru), výzkumné organizace
   • Typy podporovaných aktivit: kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 20. 10. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, rozvoj podniků a firem, spolupráce s výzkumnou sférou

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, MPO, CzechInvest

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

  • Inovační vouchery- výzva II.
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.
   • Příjemci podpory: Malé, střední podniky mimo hl. m. Praha
   • Typy podporovaných aktivit: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP, poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.
   • Termín:Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 12. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, MPO, CzechInvest

 

  • Služby infrastruktury- výzva IV.
   • Zaměření dotačního titulu: Hlavním cílem programu je zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. V rámci programu je podporováno zejména poskytování služeb inovačním podnikům a provozování stávajícího vědeckotechnického parku (VTP), podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra. V ojedinělých případech lze také podpořit rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a dále výstavbu nové sdílené infrastruktury v regionu.
   • Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky mimo hl. m. Praha
   • Typy podporovaných aktivit: Provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty, výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení
Nahrávám...
Nahrávám...