dnes je 19.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (14/08/2017)

11.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operačního programu Praha – pól růstu ČR

 • Zdroje informací: http://penizeproprahu.cz/
 • Dílčí programy
  • Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy
   • Zaměření dotačního titulu:Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu se schválenou Integrovanou strategií pro ITI Pražské metropolitní oblasti. Pokud vyjádření Řídícího výboru ITI nebude mít kladný charakter, nebude možné projekt podpořit. Skupina aktivit A: Realizace záchytných parkovišť systému P+R. Skupina aktivit B Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu.
   • Příjemci podpory:  Hlavní město Praha. Městské části hl. m. Prahy. Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Správa železniční dopravní cesty. ROPID (právnická osoba založená kraji a obcemi pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících).
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 10. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Rozvoj měst a venkova

Kraj: Hlavní město Praha

Poskytovatel dotace: EU.

Programy: OP Praha - pól růstu ČR

  • Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
   • Zaměření dotačního titulu:Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je především podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je přispět k naplňování specifického cíle, tj. zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a tím zároveň k odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a podpoře zaměstnanosti v hl. m. Praze. Podpora dětských skupin zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy. Výzva podporuje vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte.
   • Příjemci podpory:  Hlavní město Praha. Městské části hl. m. Prahy. Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 14. 12. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Rozvoj měst a venkova

Kraj: Hlavní město Praha

Poskytovatel dotace: EU.

Programy: OP Praha - pól růstu ČR

  • Inovační poptávka veřejného sektoru II
   • Zaměření dotačního titulu:Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství1 . Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné, resp. jeho dostupnost je podmíněna dalším výzkumem a vývojem. Inovační partnerství tedy představuje postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, který umožňuje veřejným zadavatelům výběr dodavatelů na základě zadávacího řízení, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na míru podle požadavků veřejného zadavatele.
   • Příjemci podpory:  Hlavní město Praha. Městské části hl. m. Prahy. Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 29. 3. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Rozvoj měst a venkova

Kraj: Hlavní město Praha

Poskytovatel dotace: EU.

Programy: OP Praha - pól růstu ČR

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Budování kapacit pro rozvoj škol II
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V koncepčních projektech a tematických partnerstvích a sítích, které ve výzvě vzniknou, budou dále podpořeni pedagogičtí pracovníci v získávání kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání a kompetencí pro demokratickou kulturu. Podporované aktivity: řízení projektu; formativní hodnocení (individuální projekty tematická partnerství a sítě, dílčí alokace 70 000 000 Kč, propojení s individuálním projektem systémovým Komplexní systém hodnocení - ČŠI); vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků (individuální projekty koncepční, dílčí alokace 63 000 000 Kč); propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí (individuální projekty koncepční, dílčí alokace 230 000 000 Kč); podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání (Individuální projekt tematická partnerství a sítě, dílčí alokace 15 000 000 Kč); podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka (Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 160 000 000 Kč); kompetence pro demokratickou kulturu (Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 162 000 000 Kč).
   • Příjemci podpory: Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení. Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu. Vysoké školy. Organizační složky státu. Příspěvkové organizace organizačních složek státu. Územní samosprávné celky. Příspěvkové organizace územních samosprávných celků. Dobrovolné svazky obcí. Právnické osoby, jejichž činnost je pod dohledem Rady pro rozhlasové a televizního vysílání. Soukromoprávní neziskové organizace v těchto oblastech: a) práce s dětmi a mládeží, b) školství, c) vzdělávání, školení a osvěty. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze: spolek; pobočný spolek; ústav; obecně prospěšná společnost; nadace nebo nadační fond; registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba. Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí, měst a krajů. Právnické osoby - akreditované vzdělávací instituce. Organizace zaměstnavatelů (svazy) a odborové organizace.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 9. 2017.
   • Katalogové informace:

Oblast: Výzkum

Nahrávám...
Nahrávám...