dnes je 16.4.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (16/02/2016)

16.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory)

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Místní akční plány rozvoje vzdělávání
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol, ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné vzdělávání, informování a plánování partnerských aktivit pro řešení mírně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede ke zlepšení systémového řízení mateřských a základních škol, podpoře škol se slabšími výsledky, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů.
   • Příjemci podpory: Obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob a spolky, soukromoprávní neziskové organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 8. 2016.
  • Budování expertních kapacit – transfer technologií
   • Zaměření dotačního titulu: a) Vzdělávání pracovníků týmu transferu technologií (TT) v oblastech spojených s transferem technologií a komercializací, a to včetně rozvoje pomocí praktických zkušeností a dovedností; v případě týmu v již fungujícím CTT budou u jednotlivých pracovníků podpořeny pouze relevantní kurzy/školení, které dosud nebyly jednotlivým pracovníkem navštěvovány; b) Procesní nastavení transferu technologií v instituci, v případě již fungujícího CTT další rozvoj a zefektivňování procesního nastavení. c) Řízení projektu.
   • Příjemci podpory: Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 17. 3. 2016.
  • Výzkumné infrastruktury
   • Zaměření dotačního titulu: a) Dobudování, konstrukce, modernizace či upgrade infrastruktury v České republice, včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie - materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury; b) Podpora kvalitního vlastního výzkumu hostitelské instituce a případně partnerských institucí s využitím výzkumné infrastruktury; c) Řízení projektu.
   • Příjemci podpory: Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty. Za jednu výzkumnou infrastrukturu (resp. velkou infrastrukturu pro výzkum, experimentální vývoj a inovace) může být podána pouze jedna žádost o podporu do této výzvy.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 2. 6. 2016.
  • Gramotnost
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SV/) v oborech středního školství bez maturitní zkoušky. Extrakurikulární aktivity na podporu gramotnosti. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování na základních školách. Výzkumně pilotní projekty s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na základních školách a středních školách bez maturitní zkoušky.
   • Příjemci podpory: Veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka. Soukromé vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církve, náboženské společnosti.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 14. 3. 2016.
  • Budování kapacit pro rozvoj škol I.
   • Zaměření dotačního titulu: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na základní školy, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
   • Příjemci podpory: Školy a školská zařízení kromě mateřských škol, veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka, soukromé vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církve, náboženské společnosti.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 3. 3. 2016.
  • Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
   • Zaměření dotačního titulu: Projektové aktivity mohou být realizovány napříč následujícími specifickými cíli (SC): SC1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na základní školu, SC2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, SC5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
   • Příjemci podpory: Školy a školská zařízení, veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka, soukromé vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církve, náboženské
Nahrávám...
Nahrávám...