dnes je 24.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (19/09/2019)

19.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/modules/calls/
 • Dílčí programy:
  • Aktivity sociálního začleňování a komunitní sociální práce II
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace na podporu aktivit směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. 

    Výše dotace:

    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč,
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 128 409,10 Kč,
    • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
    • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
    • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

    Podporované aktivity:

    • Podpora komunitní sociální práce jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení,
    • Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.
   • Příjemci podpory: Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Nestátní neziskové organizace, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Školy a školská zařízení.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2019 12:00.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), výzva č. 50

  • Podpora prorodinných opatření – II
   • Zaměření dotačního titulu: Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti), která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám, vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti. Škála opatření přispívá ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami. Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu však musí být jasně zřejmé, které činnosti spadají do dané aktivity a stejně tak musí být náklady na jednotlivé typy aktivit odděleny v rozpočtu projektu. 

    Výše dotace:

    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400.000 CZK,
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5.218.895 CZK.

    Podporované aktivity:

    • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt),
    • Příměstské tábory,
    • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora,
    • Dětské skupiny,
    • Vzdělávání pečujících osob.
   • Příjemci podpory: státní neziskové organizace Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Organizace zřizované obcemi Dobrovolné svazky obcí Poradenské a vzdělávací instituce Školy a školská zařízení.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 25. 10. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

  • Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – ÚP ČR
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko.

    Výše dotace:

    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč,
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.

    Podporované aktivity:

    • Realizace aktivit zaměřených na podporu a motivaci osob z cílové skupiny k návratu do vzdělávání za účelem zvýšení jejich vzdělanostní úrovně, a tak i jejich šancí na získání udržitelného zaměstnání;
    • Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce;
    • Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala;
    • Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti;
    • Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení nebo získání pracovních návyků,
    • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže; podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží; dále se může jednat o interaktivní workshopy osob cílové skupiny se zaměstnavateli nebo exkurze u zaměstnavatelů,
    • Zprostředkování zaměstnání oprávněné cílové skupině a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti; 8. Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků.
   • Příjemci podpory:
    • Kraje dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích – krajské zřízení.
    • Školy a školská zařízení - Právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení, zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
    • Profesní a podnikatelská sdružení – pro účely této výzvy se za profesní a podnikatelská sdružení považují Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zaměstnanost

    Kraj: Karlovarský, Moravskoslezský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), výzva č. 136

  • Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Dalším cílem je modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami. 

    Výše dotace:

    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč,
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.

    Poskytovatel dotace:

    • Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídicích) s ohledem na potřeby trhu práce;
    • Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance
Nahrávám...
Nahrávám...