Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (19/11/2018)

19.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
   • Zaměření dotačního titulu: Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí. Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající, fyzické osoby – nepodnikající.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí ČR

    Programy: 127. VÝZVA OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

  • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu
   • Zaměření dotačního titulu: Opatření zamezující vodní a větrné erozi (obnova či zakládání větrolamů).
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající, fyzické osoby – nepodnikající.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí ČR

    Programy: 127. VÝZVA OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)
   • Zaměření dotačního titulu: Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků; jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody); jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající, fyzické osoby – nepodnikající.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí ČR

    Programy: 128. VÝZVA OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

  • Stabilizování a sanace svahových nestabilit
   • Zaměření dotačního titulu: Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, fyzické osoby – nepodnikající, Městské části hl. m. Prahy.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 2018.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí ČR

    Programy: 101. VÝZVA ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

  • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
   • Zaměření dotačního titulu: Zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik), zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, Městské části hl. m. Prahy.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 2018.
   • Katalogové informace: