dnes je 30.1.2023

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (21/08/2018)

21.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Integrovaný regionální operační program

 • Zdroje informací: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
 • Dílčí programy
  • Cyklodoprava 3
   • Zaměření dotačního titulu: Rozvoj a zlepšování cyklodopravy v Plzeňském kraji.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 12. 2018.

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Plzeňský

    Poskytovatel dotace: EU

    Programy: Integrovaný regionální operační program

  • Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
   • Zaměření dotačního titulu: Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb II.
   • Příjemci podpory: Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2019.

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU

    Programy: Integrovaný regionální operační program

Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 (Program Efekt)

 • Zdroje informací: https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/efekt-2017---2021--223152/
 • Dílčí programy
  • Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a na pořízení nebo optimalizaci systému veřejného osvětlení v obcích. V případě, že předmětem žádosti o dotaci je optimalizace systému veřejného osvětlení, musí být provedena rovněž výměna svítidel. Maximální výše dotace byla stanovena na 50 % způsobilých výdajů, a to až do výše 2 mil. Kč na projekt.
   • Příjemci podpory: Obec, městská část, společnost, která je ve 100% vlastnictví obce či městské části.
   • Termín: Příjem plných žádostí bude probíhat od 1.9. do 31. 10. 2018.

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: MPO

    Programy: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 (Program Efekt)

  • Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.
   • Příjemci podpory: Vlastníci rodinných domů, vlastníci bytových domů, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci objektů pro podnikatelské účely.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 10. 2018.

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: MPO

    Programy: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 (Program Efekt).

 

Národní program životní prostředí

 

 • Zdroje informací: https://www.narodniprogramzp.cz/
 • Dílčí programy
  • Zdroje pitné vody
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace na 1) Výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody(od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu; 2) Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.
   • Příjemci podpory: Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 12. 2020.

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí (SFŽP)

    Programy: Národní program životní prostředí

  • Domovní čistírny odpadních vod
   • Zaměření dotačního titulu: Vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se přitom vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města. Maximální výše příspěvku je odstupňována podle kapacity od 100 do 240 tisíc korun na jednu čistírnu. Nově se dotace vztahuje i na monitorovací zařízení domovních čistíren pro nepřetržitý dohled provozovatelem, které může být dotováno částkou 10 tisíc korun (a nejméně 50 tisíc korun na celý projekt). Monitorovací zařízení bylo možné zahrnout do způsobilých výdajů již v původní výzvě, nyní je však možné zažádat samostatně i na stávající soustavy DČOV. Dotace může žadatelům pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů na projekt. Do způsobilých výdajů, ze kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, je možné zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako monitoring systému, jeho servis a pravidelnou údržbu po dobu 10 let.
   • Příjemci podpory: Obce, svazky obcí, společnosti s většinovým podílem obcí a spolky.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2019.

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí (SFŽP)

    Programy: Národní program životní prostředí.

  • Vozidla na alternativní pohony
   • Zaměření dotačního titulu: Dotaci lze čerpat na tři alternativní pohony – elektro pohon, plug-in hybrid s více pohony včetně elektrického a CNG s alespoň jednou pohonnou jednotkou na zemní plyn. Nově zavádíme také podporu nákupu hybridních vozů, které mají srovnatelné emise jako vozy na CNG pohon. Výše dotace je dána fixní částkou podle konkrétního typu pohonu a kategorie vozidla. Například pro malá auta do 2,5 tuny se příspěvek u nejběžnějších elektromobilů zvyšuje na 250 tisíc korun. U plug-in hybridů do 2,5 tuny zůstává 200 tisíc a u vozů na CNG a klasických hybridů 50 tisíc korun. V případě pořízení minibusu do 7,5 tuny může ale nově dotace dosáhnout až 1 milionu korun. Dotaci lze využít nejen na samotný nákup vozidla, ale také na úhradu nákladů operativního leasingu, je další výraznou změnou v aktuální nabídce dotací. Rezort k ní přistoupil s ohledem na skutečnost, že až třetina nákupů vozidel na alternativní pohon probíhá právě touto formou financování. Nově lze také zkombinovat dotaci s půjčkou přímo od Státního fondu životního prostředí ČR. Za velmi výhodných podmínek tak mohou pokrýt zbytek celkových způsobilých výdajů na nákup auta, neboť půjčka je bezúročná a splatnost může být rozložena až do 5 let (výjimku tvoří společnosti s většinovým podílem obce, kde je úrok 1 % p. a.). Dotací či její kombinací s půjčkou lze přitom financovat nejen osobní auta, ale i užitková a nákladní až do 12 t, minibusy či motorky do 45 km/h.
   • Příjemci podpory: Obce, kraje, svazky obcí, společnosti s většinovým podílem obcí.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 27. 9. 2018.

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí (SFŽP)

    Programy: Národní program životní prostředí.

  • Dešťovka II
   • Zaměření dotačního titulu: Dotaci lze využít na tři typy projektů: 1) zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, 2) akumulaci srážkové vody pro splachování v domácnosti, 3) zalévání zahrady a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. Nejjednodušší systém využívající dešťovou vodu jen na zálivku zahrady je dotován částkou až 55 tisíc korun a bude podporován jen u
Nahrávám...
Nahrávám...