dnes je 22.2.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (22/12/2016)

21.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Pregraduální vzdělávání
   • Zaměření dotačního titulu: Povinné aktivity by měly směřovat k naplnění následujících čtyř dílčích cílů: I. Zvýšit kvalitu praktické přípravy studentů – budoucích učitelů II. Zvýšit kvalitu práce vysokoškolských učitelů III. Rozvíjet kompetence studentů – budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky IV. Podpořit využití technologií a realizaci výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. Povinně volitelné aktivity směřují k naplnění následujících cílů: I. Zvyšování kvality praktické přípravy studentů – budoucích učitelů, II. Zvyšování kvality práce vysokoškolských učitelů, III. Rozvoj kompetencí studentů – budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky, IV. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. Volitelná témata zahrnují: Podporu získávání kvalitních uchazečů o učitelské profese a tvorba, inovace a pilotní provoz informačního systému praxí.
   • Příjemci podpory: Veřejné vysoké školy, které mají zřízené pedagogické fakulty.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 5. 2017.
  • Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
   • Zaměření dotačního titulu: Centra kolegiální podpory. Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce. Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura. Rodičovská fóra. Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v heterogenních kolektivech škol. Tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Aktivity na podporu dětí a žáků z povinné cílové skupiny. Tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou. Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání.
   • Příjemci podpory: Veřejná vysoká škola, soukromá vysoká škola, spolek, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost, organizační složka státu a příspěvková organizace organizačních složek státu, územní samosprávný celek, dobrovolné svazek obcí.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 1. 2017.

 

Operační program Zaměstnanost

Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1

 • Dílčí programy
  • Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva podporuje vznik a následný provoz dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte. Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech: 1) Dětská skupina pro veřejnost 2) Podniková dětská skupina.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři.
   • Termín:Příjem žádostí probíhá od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017.
  • Podpora zaměstnanosti cílových skupin
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. V rámci této výzvy budou podporovány především následující aktivity: poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; bilanční a pracovní diagnostika; motivační aktivity; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst; podpora flexibilních forem zaměstnání; doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce; realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.
   • Příjemci podpory: Vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 3. 2017.

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy; https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik  
 • Dílčí programy
  • Design (program Marketing)
   • Zaměření dotačního titulu: Výdaje, nezbytné k zajištění designu nových produktů a posouzení jejich tržního potenciálu, využitelné výhradně příjemcem podpory: analýza stavu designu ve firmě a konkurence; skicovné; rámcový harmonogram navržených změn a finanční analýza nákladů na změnu designu; rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace; autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce designéra při výrobě prototypu).
   • Příjemci podpory: Malý a střední podnikatel.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2018.
  • Propagace průmyslového designu v zahraničí (program Marketing)
   • Zaměření dotačního titulu:Cílem výzvy je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků (dále MSP) prostřednictvím kvalitní propagace jejich průmyslové produkce na zahraničních akcích formou individuálních expozic. Projekt Design umožní prezentaci malým a středním firmám na významných zahraničních akcích, získat mediální publicitu a nalézt kontakty pro rozvoj svých podnikatelských aktivit. Firmy tak získají možnost překlenout počáteční bariéry a uspět na zahraničních trzích. Zvýhodněné služby zahrnují: pronájem výstavní plochy pro realizaci individuální expozice; poplatky za účast na akci; návrh designu individuálního stánku a jeho realizace; marketingové materiály a propagace dané akce; překlady tiskovin k dané zahraniční; brožura „Design pro konkurenceschopnost.
   • Příjemci podpory: Malý a střední podnikatel ve vymezených sektorech.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2018.
  • Nové marketingové modely veletržních účastí (program Marketing)
   • Zaměření dotačního titulu:Oborová prezentace prostřednictvím společné účasti cílové skupiny malých a středních podniků na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí. Pronájem veletržní/výstavní plochy (min. 4 m2 + podíl na společném zázemí včetně úhrady registračního poplatku a zápisu do veletržního katalogu. Technický a grafický návrh, pronájem, instalace a demontáž příslušné části společné výstavní expozice (stánek, výstavnický nábytek a fundus, podlaha a její krytina, zastřešení, osvětlení, vzduchotechnika, případně prvky požární prevence). Výroba a aplikace vizuální prezentace obchodního jména a loga na příslušné části výstavní expozice a jednotících prvků společné účasti. Základní provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz odpadu, úklid. Výroba a distribuce brožury „Profilový katalog účastníků“. Zajištění překladu podkladů do Profilového katalogu účastníků
   • Příjemci podpory: Malý a střední podnikatel.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2018.
  • Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií (program Marketing)
   • Zaměření dotačního titulu:Oborová prezentace prostřednictvím společné účasti cílové skupiny malých a středních podniků na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí. Pronájem veletržní/výstavní plochy (min. 4 m2 + podíl na společném zázemí včetně úhrady registračního poplatku a zápisu do veletržního katalogu. Technický a grafický návrh, pronájem, instalace a demontáž příslušné části společné výstavní expozice (stánek, výstavnický nábytek a fundus, podlaha a její krytina, zastřešení, osvětlení, vzduchotechnika, případně prvky požární prevence). Výroba a aplikace vizuální prezentace obchodního jména a loga na příslušné části výstavní expozice a jednotících prvků společné účasti. Základní provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz odpadu, úklid. Výroba a distribuce brožury „Profilový katalog účastníků“. Zajištění překladu podkladů do Profilového katalogu účastníků
   • Příjemci podpory: Malý a střední podnikatel v sektorech zpracovatelského průmyslu a služeb.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2018.
  • Technologie – výzva IV
   • Zaměření dotačního titulu:Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost vymezenou seznamem podporovaných ekonomických činnosti dle CZ-NACE. Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW s vazbou na pořízené stroje, zařízení a výstupy v rámci předmětného projektu. Výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie. Do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware. Provozním souborem je souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase.
   • Příjemci podpory: Mikro podnik a malý podnik s minimálně tříletou historií.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2017.
  • Technologie – výzva V (pro začínající podniky)
   • Zaměření dotačního titulu:Hlavním cílem V. Výzvy programu
Nahrávám...
Nahrávám...