dnes je 22.2.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (25/05/2018)

24.5.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(národní dotace)

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
   • Zaměření dotačního titulu: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 2. 7. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Životní prostředí

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Programy: OP Životní prostředí

  • Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 2. 7. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Životní prostředí

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Programy: OP Životní prostředí

Interreg V-A Česká republika-Polsko

 • Zdroje informací: http://www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu
 • Dílčí programy
  • Projekty destinačního managementu (turistické značky)
   • Zaměření dotačního titulu: Příprava společného přeshraničního turistického produktu/turistické značky8 (na základě střednědobého strategického dokumentu, s využitím co nejvíce elementů kulturního/přírodního bohatství, podpořených z prostředků programu Interreg V-A Česká republika–Polsko, nebo Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007–2013). Návazná inovativní propagační kampaň9 s měřitelným dopadem/efekty.
   • Příjemci podpory: Organizace destinačního managementu, které jsou při předložení žádosti buď již certifikovány, nebo přihlášeny do certifikace organizací destinačního managementu CzechTourism a doloží certifikaci nejpozději před podpisem smlouvy/rozhodnutí o přidělení dotace. A mají právní formu obchodní korporace (s.r.o, a.s.) pak mají minimálně 80 % podíl veřejnoprávních osob (kraje a jeho organizační složky, obce nebo městské části územně členěného statutárního města a jejich organizační složky, svazku obcí, případně komor – s výjimkou profesních komor) na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby (specifikovaných na počátku této věty) na hlasovacích právech.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: cestovní ruch

Kraj: Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický

Poskytovatel dotace: EU.

Programy:, OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou

Národní dotace v zemědělství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html
 • Dílčí programy
  • Podpora včelařství
   • Zaměření dotačního titulu: Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. Včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. Dotace do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace. Zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm.
   • Příjemci podpory: Včelař, chovající včely na území ČR. Český svaz včelařů, který zajišťuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na území ČR poskytnuta, obdrží
    5 % z přiznané dotace.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MZCR

Programy: EAGRI

 

  • Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Účelně vynaloženými náklady se rozumí náklady na přepravu zvířete, náklady na krmivo, na veterinární péči, na léky a zdravotnický materiál a ostatní podle zdravotního stavu zvířete, mzdové a obdobné náklady na zabezpečení náhradní péče nebo předběžné náhradní péče o zvíře. V případě péče o zvíře, která trvá déle než 3 měsíce, je možné požádat o zálohu na úhradu nákladů za uplynulé období.
   • Příjemci podpory: Obce.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 11. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Zemědělství

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MZCR

Programy: EAGRI

  • Podpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním období
   • Zaměření dotačního titulu: Zlepšení životních podmínek prasat snížením jejich tepelného
Nahrávám...
Nahrávám...