dnes je 13.4.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (28/01/2015)

25.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Regionální operační program Střední Morava

 • Zdroje informací: http://www.rr-strednimorava.cz/57-2014-2-1-rozvoj-regionalnich-center-pro-individualni
 • Dílčí programy
  • Příjemci podpory: Statutární město Olomouc. Organizace zřizované nebo zakládané Statutárním městem Olomouc.
  • Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“
   • Zaměření programu: Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol. Aktivita řeší výstavbu, rozšíření a modernizaci volnočasové infrastruktury (sportovišť základních škol a hřišť mateřských škol) a její zpřístupnění veřejnosti za účelem vytvoření příjemnějšího místa k životu, podnikání i návštěvě. Realizací aktivity bude vytvořena dostupná nabídka sportovního vyžití a nabídka volnočasových aktivit, a to jak pro organizovanou veřejnost v podobě spolků a klubů, tak pro neorganizovanou širokou veřejnost. Půjde o modernizaci a obnovu stávajících venkovních sportovišť za účelem rozšíření možností využívání volného času a zlepšení zdraví obyvatel. Revitalizací ploch a areálů ke sportování a jejich zpřístupnění veřejnosti dojde k rozšíření možností pro aktivní trávení volného času a ke zlepšení zdraví obyvatel. Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 11 mil. Kč.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 23. 1. 2015.

 

Regionální operační program Střední Čechy

 • Zdroje informací: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php
 • Dílčí programy
  • Příjemci podpory: Středočeský kraj. Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem.
  • Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
   • Zaměření programu: Budování nových turistických stezek, součástí projektu může být značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, vybudování či rekonstrukce vyhlídek, rozhleden a další doprovodná infrastruktura v přímé vazbě na turistické stezky, zvyšující atraktivitu stezek. Budování nových cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch, součástí projektu může být značení, osázení informačními tabulemi a mapami a pořízení mobiliáře. Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu. Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury (např. muzea, informační centra). Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, galerie a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu. Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace IC.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 2. 2015.

 

Regionální operační program Moravskoslezsko

 • Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/callsearch/?rewrite=modules/callsearch
 • Dílčí programy
  • Příjemci podpory: Podniky poskytující služby veřejné drážní osobní dopravy v regionu soudržnosti Moravskoslezsko.
  • Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy - železniční drážní vozidla pro regionální osobní dopravu
   • Zaměření programu: Pořízení nebo modernizace železničních kolejových vozidel pro regionální veřejnou dopravuosob. Všechna nová a technicky zhodnocená vozidla musí mít dlouhodobé perspektivní využití ainvestiční náklady musí být omezeny na minimum nezbytné pro pořízení vozidel.Vozidla pořízená nebo modernizovaná v rámci podpořeného projektu musí být používána naregionálních tratích a spojích s převažujícím dopadem (za celý projekt) na území regionuMoravskoslezsko.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 2. 2015.

 

Dotace a granty Ministerstva vnitra ČR

 • Zdroje informací: http://www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx
 • Dílčí programy
  • Příjemci podpory: Kraj nebo obec.
  • Příjemci podpory: Město, obec nebo městská část.
  • Příjemci podpory: Obecně prospěšné společnosti, spolky, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy, nadace a nadační fondy.
  • Programu prevence kriminality na rok 2015
   • Zaměření programu:  Cíle programu jsou:snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů, snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana, efektivní a
Nahrávám...
Nahrávám...