dnes je 24.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (28/08/2019)

28.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 

 • Zdroje informací: opzp.cz/vyzvy
 • Dílčí programy
  • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku, 110. výzva
   • Zaměření dotačního titulu: Realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených níže vyjmenovanými chráněnými druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech. Podporována budou pouze opatření, která jsou předmětem Rozhodnutí Evropské komise (EK) SA.49439 (2017/N), tedy realizace opatření na zajištění prevence škod způsobených zvláště chráněnými druhy – vlk, rys, medvěd a jestřáb

    Výše podpory:

    • Maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů.

    Typy podporovaných aktivit:

    • V rámci opatření na předcházení škod patří mezi způsobilé výdaje zvýšené náklady na hospodaření např.: síťový elektrický ohradník nebo zdvojený elektrický ohradník (vodič) včetně zdroje a jeho příslušenství, zdvojení pevné ohrady nebo doplnění o elektrický ohradník, zradidlový ohradník, pořízení fotopastí a dále pořízení vycvičeného psa pasteveckého plemene. Štěně psa pasteveckého plemene a jeho následný výcvik je možné hradit pouze za předpokladu, že tyto náklady žadatel povede v účetnictví jako investiční náklad.
    • V případě prevence škod způsobených jestřábem jsou způsobilým výdajem sítě na ochranu drůbeže. Výše uvedené náklady jsou hrazeny pouze žadatelům působícím v oblastech s doloženým výskytem vyjmenovaných zvláště chráněných druhů živočichů nebo je doložen záznam z místního šetření příslušného OOP prokazující výskyt (dle zákona č. 115/2000 Sb.).
    • Dále mezi způsobilé výdaje patří vytvoření propagačních materiálů (např. film, brožura), které nemusí být investičního charakteru.
   • Příjemci podpory: Fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby, vlastníci a nájemci pozemků.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 1. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

    Program: OP Životní prostředí, specifický cíl 4.2

  • Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, 26. výzva
   • Zaměření dotačního titulu: Technická pomoc, zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu.

    Výše podpory:

    • Celkové způsobilé výdaje projektu – do 50 mil Kč,
    • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

    Typy podporovaných aktivit:

    • plánování a realizace publicitních a propagačních opatření včetně realizace průzkumů;
    • informační, poradenskou, metodickou a právní podporou pro žadatele o podporu při přípravě a příjemce při realizaci a řízení projektů (semináře, workshopy, výměna informací, know-how, školení, networking, best practices, předběžné posouzení přijatelnosti, podpora při řešení stížností);
    • zpracování manuálů a příruček;
    • podpora redakční správy a rozvoj intranetu, zpracování a vydávání interního newsletteru a analýz.
   • Příjemci podpory: 
    • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
    • Státní fond životního prostředí ČR,
    • Ministerstvo životního prostředí.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: městské části hl. města Prahy, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

    Program: OP Životní prostředí,  specifický cíl 4.2

  • Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže, výzva č. 99
   • Zaměření dotačního titulu: V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit. 

    Výše podpory:

    • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH),
    • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH).

    Typy podporovaných aktivit:

    • sanace vážně kontaminovaných lokalit,
    • sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby – podnikající.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: městské části hl. města Prahy, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

    Program: OP Životní prostředí, specifický cíl 3.4

  • Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, výzva č. 1/2017 - Inovativní finanční nástroje
   • Zaměření dotačního titulu: Ministerstvo životního prostředí 6 vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o podporu poskytovanou v rámci Inovativních finančních nástrojů. Podpora je poskytována formou půjčky z prostředků EU dle směrnice MŽP č. 8/2017 8 o poskytování finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky a na základě Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020. Podpora může být dále v této výzvě na základě Směrnice poskytnuta i ve formě dotace SFŽP na posílení vlastních zdrojů žadatele. 

    Výše podpory:

    Půjčka je poskytovaná z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím SFŽP ČR:

    • minimální výše půjčky: 35 % celkových způsobilých výdajů projektu,
    • maximální výše půjčky: až do 100 % celkových způsobilých výdajů projektu; nejvýše však do výše limitu veřejné podpory (dotace + hrubý grantový ekvivalent půjčky),
    • bezúročná půjčka po dobu realizace projektu; odklad splatnosti jistiny půjčky,
    • zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána až od 1. 4. následujícího roku po ukončení realizace.

    Typy podporovaných aktivit:

    • náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství,
    • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC),
    • rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí.
   • Příjemci podpory: Obce, podniky.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

    Program: OP Životní prostředí, specifický cíl 3.5

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 • Zdroje informací: http://www.irop.mmr.cz/
 • Dílčí programy
  • Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – ÚP ČR
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko. Cílem je tedy trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

    Forma a výše podpory:

    • výše podpory projektu z OPZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 91,89 % (45 945 000,- Kč) z prostředků EU; 8,11 % (4 055 000,- Kč) z prostředků státního rozpočtu; žadatel 0 %.
    • Minimální výše celkových způsobilých
Nahrávám...
Nahrávám...