dnes je 3.10.2022

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (29/11/2017)

28.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Zdroje informací: http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm; http://www.oppik.cz/dotacni-programy
 • Dílčí programy
  • Aplikace
   • Zaměření dotačního titulu:Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, otevřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik nebo software. Podstatným prvkem projektu je novost řešení a jeho tržní uplatnění. Podporovány jsou činnosti výzkumu a vývoje vedoucí k získání nových poznatků a dosažení jednoho z definovaných výsledků - prototyp/funkční vzorek, průmyslový/užitný vzor, otevřená technologie, poloprovoz, certifikovaná metodika nebo software. Financovat lze osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál, náklady na zařízení a vybavení formou odpisů dlouhodobého hmotného majetku, náklady na smluvní výzkum, náklady na materiál, režijní náklady související s projektem. V rámci tohoto programu lze získat poslední vysokou dotaci také na vývoj nových softwarových systémů a aplikací.
   • Příjemci podpory: Podniky všech velikosti, které mohou žádat buď individuálně, nebo v konsorciu; výzkumné organizace ze soukromého či veřejného sektoru; hlavním žadatelem je vždy podnikatelský subjekt; projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze; žadatelem může být i zahraniční subjekt.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 11. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  • Inovace – Inovační projekt
   • Zaměření dotačního titulu:Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Podporované aktivity: produktová inovace - dotace podpoří podniky, které ukončily vývoj nového produktu s tržním uplatněním. Podmínkou je inovace vyšších řádů. Lze získat podporu na výrobní technologie, řídicí software či nezbytné stavební práce tak, aby mohla být zahájena výroba; procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj; organizační inovace – zavádění nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím nových informačních systémů integrujících a automatizujících vnitropodnikové VaV a související aktivity; marketingové inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.
   • Příjemci podpory: Podniky malé a střední velikosti a další právní formy, které zavádí do výroby a na trh nově vyvinuté či inovované výrobky a výrobní procesy, a další právní formy. Projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze. Projekt musí mít návaznost na ukončený výzkum a vývoj.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 11. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  • Inovace – Patent
   • Zaměření dotačního titulu: Program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví mezi malými a středními podnikateli a výzkumnými institucemi resp. vysokými školami.Dotace lze čerpat na ochranu duševního vlastnictví v podnicích včetně pilotních projektů moderních metod ošetření duševního vlastnictví; zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě: vynálezů / patentů, ochranných známek, užitných vzorů, průmyslových vzorů.
   • Příjemci podpory: Malé a střední podniky. Projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze. Projekt musí mít návaznost na výzkum a vývoj.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 11. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  • Potenciál
   • Zaměření dotačního titulu:Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci aktivit v oblasti průmyslového výzkumu. Podporované aktivity: založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů, jedná se např. o vybavení konstrukčních oddělení, laboratoří, zkušebního a testovacího zázemí, prototypových dílen, pořízení simulačních a výpočtových SW aj. Financovat lze: pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, technologií, zařízení, hardwaru či sítí; nákup pozemků, pořízení novostaveb, rekonstrukce včetně služeb projektantů; obstarání práv duševního vlastnictví, licencí, softwaru a povinnou publicitu. Na projekt bude možné získat dotaci v rozmezí 2 - 50 milionů Kč.
   • Příjemci podpory: Malé a střední velikosti s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj. Žadatelem  mohou být nově například i kraje, obce, VŠ, nadace, družstva či ústavy a mezinárodní nevládní organizace. Projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.
   • Termín:Příjem
Nahrávám...
Nahrávám...