Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (30/05/2019)

30.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Program rozvoje venkova

Zdroje informací: http://www.szif.cz/cs

 • Dílčí programy
  • Zalesňování a zakládání lesů - příjem žádostí na plošná opatření
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.
   • Příjemci podpory: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 11. 2019
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova, Zemědělství, lesnictví, rybářství

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), Ministerstvo zemědělství (MZe)

    Programy: Program rozvoje venkova, opatření 8.1.1

  • Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.
   • Příjemci podpory: Koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizovaných opatření). MAS nemůže být příjemce dotace.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 7. 2022
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova, Zemědělství, lesnictví, rybářství

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), Ministerstvo zemědělství (MZe)

    Programy: Program rozvoje venkova, opatření 19.2.1

  • Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.
   • Příjemci podpory: Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 2022
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova, Zemědělství, lesnictví, rybářství

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), Ministerstvo zemědělství (MZe)

    Programy: Program rozvoje venkova, opatření 19.3.1

  • Pozemkové úpravy
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů. Dotace je zaměřena na podporu investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví.
   • Příjemci podpory: Státní pozemkový úřad-pobočky krajských pozemkových úřadů.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 12. 2020
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova, Zemědělství, lesnictví, rybářství

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), Ministerstvo zemědělství (MZe)

    Programy: Program rozvoje venkova, opatření 4.3.1

  • Podpora na technickou pomoc (kromě CSV)
   • Zaměření dotačního titulu: Technická pomoc je dle článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 určena pro řádné zajištění implementace Programu rozvoje venkova a k zabezpečení činnosti Celostátní sítě pro venkov.
   • Příjemci podpory: Příjemcem dotace je řídicí orgán (Ministerstvo zemědělství), Platební agentura (Státní zemědělský