dnes je 27.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (9/7/2012)

9.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy EU)

 

Regionální operační program Střední Morava

Zdroje informací: http://www.rr-strednimorava.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy

 • Dílčí programy
  • Sociální infrastruktura - IPRÚ Bouzov
   • Zaměření dotačního titulu: Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, především sportovních zařízení. Modernizace, stavební úpravy, příp. výstavba sportovních a multifunkčních zařízení pro sportovní aktivity, komunitní práci, práci s dětmi a mládeží, osobami ohroženými sociální exkluzí, atd. s cílem aktivního využívání volného času. Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj.
   • Příjemci podpory: Obce s více než 500 a méně než 5 000 obyvateli.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 8. 2012.
  • Podpora podnikání
   • Zaměření dotačního titulu: Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields. Investice do dopravního napojení, budování nebo rekonstrukce silničních komunikací a parkovacích ploch, investice do napojení na technickou infrastrukturu (zejména kanalizace, vodovody, energetické vedení, komunikační sítě, osvětlení) pouze v návaznosti na regeneraci brownfields. Demolice nevyužitých staveb, zchátralých objektů pouze v rámci regenerace brownfields.
   • Příjemci podpory: Malé a střední podniky.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 8. 2012.
  • Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Horní Vsacko
   • Zaměření dotačního titulu: Aktivita podporuje vytvoření potřebné infrastruktury k realizaci společné nabídky služeb subjektů v cestovním ruchu na území Horního Vsacka. V rámci aktivity budou podpořeny projekty na vytvoření potřebné infrastruktury pro propojení samostatných nabídek služeb do jednoho celku. Záměr bude řešen individuálním projektem z veřejného/neziskového sektoru. V rámci předloženého individuálního projektu bude deklarován zájem provozovatelů jednotlivých lyžařských středisek o spolupráci při zavedení společné nabídky služeb. Záměrem je, aby vytvořená infrastruktura umožnila zahrnout nabídku turistických zařízení do jedné placené služby: společnou nabídku sportovních areálů (sjezdové lyžování, multifunkční hřiště), nabídku vstupů do turistických zařízení a atraktivit jako jsou wellness, muzea, galerie, gastronomická a ubytovací zařízení.
   • Příjemci podpory: Kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 8. 2012.
  • Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Jesenicko, Šumpersko
   • Zaměření dotačního titulu: Projekty předkládané v rámci této aktivity musí prokázat převažující dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Nevhodné jsou aktivity zaměřené pouze na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně. Nebudou podpořeny projektové žádosti podporovatelné v rámci Programu obnovy venkova. V rámci přípravy výzvy k předkládání projektových žádostí byla zpracována studie technického, administrativního, právního a organizačního řešení jednotného odbavovacího systému turistického regionu Jeseníky. Předkladatel projektové žádosti v rámci projektu vybuduje jednotný odbavovací systém, včetně všech jeho prvků a funkčních částí a dále bude jeho provozovatelem.
   • Příjemci podpory: Kraje, zájmová sdružení právnických osob.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 8. 2012.
  • Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Olomouc
   • Zaměření dotačního titulu: Revitalizace významného historického území nebo objektu v historickém centru města Olomouce – stavební úpravy objektů, rekonstrukce, povrchové úpravy zpevněných ploch, úpravy veřejné zeleně, osvětlení, mobiliář, dobudování infrastruktury cestovního ruchu – vybudování expozice, informačního střediska, míst pro parkování, veřejného WC.
   • Příjemci podpory: Statutární město Olomouc.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 8. 2012.
  • Veřejná infrastruktura a služby
   • Zaměření dotačního titulu: Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury. Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci. Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury. Infrastruktura pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury.
   • Příjemci podpory: Kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 8. 2012.
  • Podnikatelská infrastruktura a služby – Horní Vsacko
   • Zaměření dotačního titulu: V rámci aktivity bude podpořena modernizace a rekonstrukce infrastruktury stávajících objektů stravovacích zařízení v rámci ubytovacích zařízení s minimální ubytovací kapacitou 30 lůžek. Cílem je zvýšení kvality poskytovaných stravovacích služeb a rozšíření nabídky služeb (např. výroba a podávání tradičních valašských jídel apod.). V rámci aktivity je možné i pořízení potřebného gastronomického vybavení (pevně spojeného se stavbou).
   • Příjemci podpory: Podnikatelé s doloženým dvouletým účetním obdobím v obcích do 2 000 obyvatel a v obcích nad 2 000 obyvatel podnikatelé bez omezení (podmínka se týká místa realizace projektu).
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 8. 2012.
  • Podnikatelská infrastruktura a služby – Luhačovicko
   • Zaměření dotačního titulu: Budou podporovány projekty vedoucí k modernizaci, zatraktivnění stávající infrastruktury prostřednictvím stavebních úprav a rozšiřováním této infrastruktury. Je možná i výstavba nové infrastruktury a budování a rozšiřování doplňkových služeb s cílem rozvíjet a zvýšit kvalitu a atraktivitu poskytovaných služeb v cestovním ruchu. Podporováno je i budování návazné infrastruktury a doplňkových služeb, zejména služeb vázaných na ubytovací kapacity a sportovní areály vč. půjčoven sportovních potřeb, fitness a wellness služby, služby vázané na kulturní a folklorní tradice, zábavní centra, lázeňské služby a služby v rámci incentivní turistiky. V rámci této aktivity lze podpořit i budování doplňkové infrastruktury, např. odpočinková posezení, přístřešky, sociální zařízení, parkoviště, přístupové komunikace atd.
   • Příjemci podpory: Podnikatelé s doloženým dvouletým účetním obdobím v obcích do 2 000 obyvatel a v obcích nad 2 000 obyvatel podnikatelé bez omezení (podmínka se týká místa realizace projektu).
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 8. 2012.
  • Podnikatelská
Nahrávám...
Nahrávám...