dnes je 27.11.2020

Input:

E-shop a DPH

15.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.7
E-shop a DPH

Ing. Zdeněk Morávek

V zásadě je možné konstatovat, že prodej zboží prostřednictvím e-shopu nevyžaduje z pohledu DPH žádnou speciální úpravu. Je tedy nutné vycházet zejména ze skutečnosti, kde je místo plnění a komu je zboží dodáváno.

Nejdříve je vhodné vymezit, že předmětem daně v tuzemsku je dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku. Pokud toto dodání zboží představuje zdanitelné plnění, potom má plátce daně povinnost přiznat daň v tuzemsku. V případě, že provozovatel e-shopu dosud není plátce daně, musí posuzovat, zda mu toto dodání zboží vstupuje do obratu pro účely povinné registrace, jaká plnění vstupují do obratu je vymezeno v § 4a ZDPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Standardně se jedná o dodání zboží s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

Provozovatel e-shopu dosud není plátce DPH a za stanovené období prodal kosmetické zboží v hodnotě 580 000 Kč. Prodej kosmetického zboží v tomto případě představuje dodání zboží, které je zdanitelným plněním. Pokud se bude jednat ve všech případech o zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, potom částka 580 000 Kč vstupuje do obratu pro účely povinné registrace k DPH.

Místo plnění

Je tedy zřejmé, že významnou skutečností je to, kde se nachází místo plnění příslušné transakce. Pokud bude místo plnění v tuzemsku, potom se na toto plnění bude uplatňovat český ZDPH, v opačném případě nikoliv.

Základní úpravou pro stanovení místa plnění při dodání zboží je ustanovení § 7 odst. 1 a 2 ZDPH. Pokud je zboží dodáno bez odeslání nebo přepravy, pak je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje, v podstatě tedy místo, kde dochází k předání zboží zákazníkovi.

Kromě e-shopu provozuje podnikatel i běžný obchod (kamennou prodejnu), takže zákazníci mají možnost zakoupit zboží i tímto způsobem, pokud jim to více vyhovuje. V takovém případě je místem plnění místo, kde se prodejna nachází, dochází k dodání zboží bez odeslání nebo přepravy.

Pokud je ovšem dodání zboží spojeno s odesláním či přepravou, pak místem plnění je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava začíná. Toto ovšem platí za situace, že zboží je odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou.

Provozovatel tuzemského e-shopu odešle vždy objednané zboží dle dispozic zákazníka smluvní přepravní službou, která představuje zmocněnou třetí osobu. V tomto případě tak bude místo plnění tam, kde přeprava začíná, tedy pravděpodobně v tuzemsku.

Obdobně by bylo postupováno, pokud by přepravu zakoupeného zboží zajišťoval sám provozovatel e-shopu nebo sám zákazník.

Samostatnou kapitolou je potom problematika zasílání zboží, místo plnění vychází z úpravy § 8 ZDPH. Zasíláním zboží se pro účely ZDPH rozumí dodání zboží mezi členskými státy, pokud:

a) je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy:

  • osobou povinnou k dani, která zboží dodává,

  • jí zmocněnou třetí osobou,

b) je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně, a

c) se nejedná o dodání:

  • nového dopravního prostředku,

  • zboží s instalací nebo montáží,

  • použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu.

Zasíláním zboží je tak možné zjednodušeně chápat dodání zboží z jednoho členského státu do jiného členského státu pro osobu, pro kterou pořízení tohoto zboží není předmětem daně, tedy pro osobu, které nevznikne z titulu pořízení tohoto zboží daňová povinnost. V zásadě se tak jedná o dodání zboží „běžným” zákazníkům, nepodnikatelům, což je v případě e-shopu velmi častý případ. Další podmínkou je, že zboží je odesláno nebo přepraveno osobou povinnou k dani, která zboží dodává nebo jí zmocněnou třetí osobou, přepravu nebo odeslání nikdy nezajišťuje zákazník, pro kterého je zboží dodáváno.

V případě zasílání zboží je potom místem plnění místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V tomto případě je tedy místo plnění řešeno jinak, než tomu je u standardního dodání zboží.

Ovšem pokud se jedná o zasílání zboží, které není předmětem daně a celková hodnota zboží, které osoba povinná k dani zaslala do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce:

a) 1 140 000 Kč, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska,

b) částku stanovenou jiným členským státem, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu,

potom se místem plnění rozumí místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná.

Provozovatel e-shopu se sportovním oblečením  dodává zboží také zákazníkům do jiných členských států EU, zejména na Slovensko. Dodání probíhá tak, že zákazník si zboží objedná přes internet a smluvní přepravce zboží dodá zákazníkovi. Pokud se jedná o zákazníka, který zboží objednává pro svoji soukromou spotřebu a pořízení zboží tak pro něj není předmětem daně, jedná se o zasílání zboží a místo plnění se stanoví podle § 8 ZDPH.

Limit pro zasílání na Slovensku činí 35 000 EUR. Pokud tedy tato částka nebude překročena, je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, tedy tuzemsko.

Pokud je hodnota tohoto limitu překročena, je místem plnění místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, tedy Slovensko. Provozovatel e-shopu má povinnost registrovat se k dani na Slovensku z důvodu překročení limitu pro zasílání zboží.

Je potřeba zdůraznit, že do limitu pro zasílání zboží se započítává pouze hodnota zboží dodaná zákazníkům, pro které toto pořízení není předmětem daně, tedy osobám nepovinným k dani.

Je vhodné doplnit, že tento limit pro zasílání zboží si může každý členský stát stanovit dle svého uvážení ve výši 100 000 EUR nebo 35 000 EUR, resp. v ekvivalentní hodnotě přepočtené na národní měnu. Převážná většina členských států uplatňuje limit v nižší hranici, tu je možné zvolit tehdy, pokud se členský stát obává, že by vyšší limit vedl k vážnému narušení hospodářské soutěže. Hodnoty limitů pro jednotlivé členské státy jsou součástí pokynů k daňovému přiznání k DPH. Jenom pro informaci můžeme doplnit, že u okolních států na Slovensku a v Rakousku je stanoven limit 35 000 EUR, v Německu 100 000 EUR a v Polsku 160 000 zlotých.

V ČR je tedy tento limit 1 140 000 Kč, ale tento limit se uplatňuje za situace zasílání zboží z jiného členského státu do tuzemska.

Jinak je tomu ale v případě zboží podléhajícího spotřební dani, v tomto případě se místem plnění vždy rozumí místo, kde je přeprava či odesílání ukončeno. Doplňme, že zbožím, které je předmětem spotřební daně, se rozumí zboží, které je předmětem některé ze spotřebních daní, předmětem daně z pevných paliv nebo předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, s výjimkou plynu dodávaného prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nacházející se na území Evropské unie anebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené.

Pokud v průběhu kalendářního roku dojde k překročení tohoto limitu, počínaje zbožím, kterým byl tento limit překročen, se místo plnění mění na místo ukončení přepravy či odeslání a toto místo plnění se použije na všechna pozdější dodání zboží do tohoto členského státu v průběhu téhož kalendářního roku a i následujícího kalendářního roku.

I za situace, kdy limit nebyl překročen, se plátce může rozhodnout a dobrovolně přenést místo plnění do státu ukončení přepravy či odeslání. Vyplývá to z úpravy § 8 odst. 3 ZDPH. Výhodné je to v případech, kdy v zemi zákazníka platí pro předmětné zboží nižší sazba daně než v zemi, odkud je zboží zasíláno.

Shrneme-li problematiku zasílání – pokud není překročen limit příslušného státu, a současně plátce dobrovolně nebude přiznávat daň v místě ukončení přepravy, bude daň přiznávat v tuzemsku a vykazovat na řádcích 1 a 2 daňového přiznání. Pokud bude limit překročen, případně plátce dobrovolně bude přiznávat daň v místě ukončení přepravy zboží, bude plátce daň přiznávat ve státě ukončení přepravy či odeslání a toto plnění bude vykazovat na řádku č. 24 daňového přiznání.

Povinnost přiznat daň

Další důležitou oblastí úpravy je stanovení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň, úprava je obsažena v § 20a ZDPH. Z této úpravy vyplývá, že povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň.

Právě z pohledu praxe e-shopů je důležitá skutečnost, že daň se přiznává ke dni přijetí úplaty, pokud předchází dni uskutečnění zdanitelného plnění, jedná se tedy o situace, že zboží je uhrazeno před jeho samotným dodáním. Obdobně bude postupováno, pokud plátce přijme zálohu, daň opět přizná z přijaté úplaty. Při dodání zboží tak přizná daň již pouze z rozdílu mezi kupní cenou a zaplacenou zálohou.

Plátce DPH provozuje e-shop s elektronikou, jedná se o měsíčního plátce DPH. Při dodání zboží požaduje nejdříve úhradu kupní ceny převodem na účet a následně po připsání částky dochází k odeslání zboží zákazníkovi. Jedná se o měsíčního plátce DPH.

K připsání částky na účet došlo 28. 6. 2019. Následně bylo zboží odesláno a k dodání zboží došlo 7. 7. 2019. Plátce je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, pokud předchází dni uskutečnění zdanitelného plnění. V tomto