dnes je 17.4.2024

Input:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program Inovace, Inovační potenciál

2.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

OP PIK- Inovace, Inovační potenciál, prioritní osa 1 Souhrn programu: Program Inovace – Inovační potenciál podporuje zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, inovace firemních procesů, způsobů prodeje a na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty.

Podporované aktivity

–   Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).

–   Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

–   Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).

–   Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Nepodporované aktivity

–   Projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

–   Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižování energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace.

–   Projekty řešící prostou obměnu výrobku, technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci (modernizaci) výroby.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory [1]:

Povinné k výběru:

–   Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace.

–   Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech.

–   Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci výzkumu a vývoje – ženy.

–   Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi.

–   Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh.

–   Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik.

Povinné k naplnění:

–   Počet zavedených inovací.

Oprávnění žadatelé:

–   Podnikatelské subjekty, zejména malé a střední podniky.

Forma podpory

Výše dotace

–   Minimální výše příspěvkuna projekt je stanovena na 1 milion Kč;

–   Maximální výše příspěvek činí 100 milionů Kč, resp. 200 milionů Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé jsou považovány následujícívýdaje:

–   Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti.

–   Pořízení staveb/stavebních prací do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů Ústavu racionalizace ve stavebnictví.

–   Technologie.

–   Software a data.

–   Práva k užívání duševního vlastnictví.

–   Certifikace produktů.

Způsobilými výdaji nejsou:

–   DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

–   Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

–   Splátky půjček a úvěrů.

–   Sankce a penále.

–   Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

–   Leasing.

–   Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací.

Finanční kritéria výzvy

–   Plánovaná alokace: 4 000 000 000 Kč.

–   Minimální příspěvek: 1 000 000 Kč.

–   Maximální příspěvek:200 000 000 Kč.

–   Forma podpory: dotace.

Intenzita podpory:

–   Malý podnik – 45 %.

–   Střední podnik – 35 %.

–   Velký podnik – 25 %.

Hodnocení projektu

Model hodnocení – dvoukolový:

–   1. kolo – hodnocení předběžných žádostí.

–   2. kolo – hodnocení plných žádostí (pouze ty žádosti, které byly schváleny v 1. kole).

Specifika a omezení

Cílové území:

–   Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

–   Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu= skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

–   Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.

–   Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice (ITI) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z

Nahrávám...
Nahrávám...