dnes je 13.6.2024

Input:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program Marketing

4.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

OP PIK, prioritní osa 1 - program Marketing Souhrn programu: Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy.

Podporované aktivity

–   Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.

–   Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály).

Nepodporované aktivity

–   Prostá obnova majetku.

–   Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.

–   Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.

–   Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory[1]:

Povinné k výběru:

–   Výkony.

–   Vývoz podpořených podniků.

Povinné k naplnění:

–   Počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí.

Oprávnění žadatelé:

–   Malé a střední podniky.

Forma podpory

Výše dotace

–   Minimální výše příspěvkuna projekt je stanovena na 200 tisíc Kč.

–   Maximální výše příspěvek činí 5 milionů Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé jsou považovány následujícívýdaje:

–   Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – maximálně 15 účastí v rámci projektu (max. 5 účastí/1 rok) – pronájem, zřízení a provoz stánku.

–   Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, v rámci podpořeného projektu této Výzvy, zajišťovaná externím dodavatelem.

–   Marketingové propagační materiály – tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích (výdaje jsou způsobilé v případě, že byla realizována účast na veletrzích a výstavách v zahraničí v podpořeném projektu této Výzvy).

Způsobilými výdaji nejsou:

–   DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

–   Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

–   Splátky půjček a úvěrů.

–   Sankce a penále.

–   Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

–   Leasing.

–   Způsobilé výdaje nad 500 tisíc Kč bez DPH, které nebyly vynaloženy v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů.

–   Výstupy projektů (účast na veletrzích a výstavách v zahraničí, propagační materiály), které nesplňují Pravidla způsobilosti výdajů a Pravidla pro publicitu.

–   Organizace vlastních výstav, veletrhů a prezentací.

–   Propagační materiály pouze v českém jazyce.

–   Služby a produkty agentury CzechTrade.

–   Návodky, technické popisy, ceníky, vizitky, firemní obálky a jiné tiskoviny, poštovné, ubytování, cestovné, stravné, osobní výdaje apod.

–   Výdaje na povinnou publicitu projektu.

Finanční kritéria výzvy

–   Plánovaná alokace:300 000 000 Kč.

–   Minimální příspěvek: 200 000 Kč.

–   Maximální příspěvek: 5 000 000 Kč.

–   Forma podpory: dotace.

Intenzita podpory:

–   Maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů.

–   Podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů, maximálně 150 tisíc Kč na jeden veletrh nebo výstavu v zahraničí.

–   Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů, maximálně 50 tisíc Kč pro jeden konkrétnízahraniční veletrh či výstavu. Poskytnutí podpory na tvorbu marketingových propagačních materiálů je vždy podmíněno poskytnutím podpory na účast podniku naveletrzích a výstavách v zahraničí, resp. jejich účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí.

Hodnocení projektu

Model hodnocení – jednokolový:

–   1. kolo – hodnocení plných žádostí.

Specifika a omezení

Cílové území:

–   Celá ČR mimo hlavního města Prahy.

–   Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

–   Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Harmonogram:

–   Datum vyhlášení výzvy: červen 2015

–   Datum zpřístupnění

Nahrávám...
Nahrávám...