dnes je 27.5.2024

Input:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program Partnerství znalostního transferu

4.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

OP PIK, prioritní osa 1 - program Partnerství znalostního transferu Souhrn programu: Program je zaměřen na vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Podporované aktivity

–   Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (Znalostní organizace[1]) za účelem transferu znalostí[2], souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (Asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

–   Zlepšení výrobních procesů.

–   Vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb.

–   Zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Nepodporované aktivity

–   Smluvní výzkum.

–   Poradenská činnost.

–   Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru:

–   Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi.

Povinné k naplnění:

–   Počet realizovaných transferů technologií a znalostí do praxe.

Oprávnění žadatelé:

–   Malý a střední podnik.

–   Organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací).

Forma podpory

Výše dotace

–   Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 500 tisíc Kč;

–   Maximální příspěvek je 3,5 milionu Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány následující výdaje:

–   Pro MSP: hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné.

–   Pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře.

–   Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita.

Způsobilými výdaji nejsou:

–   DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

–   Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

–   Splátky půjček a úvěrů.

–   Sankce a penále.

–   Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

–   Leasing.

Finanční kritéria výzvy

–   Rozpočet výzvy: 300 000 000 Kč.

–   Minimální rozpočet projektu – 500 000 Kč.

–   Maximální rozpočet projektu – 3 500 000 Kč.

–   Forma podpory - dotace.

–   V případě MSP bude dotace poskytována pouze v režimu de minimis.

Míra podpory:

–   70 % (de minimis)

Hodnocení projektu

Model hodnocení – dvoukolový:

Druh výzvy – průběžná.

–   1. kolo – hodnocení předběžných žádostí.

–   2. kolo – hodnocení plných žádostí (pouze ty žádosti, které byly schváleny v 1. kole).

Specifika a omezení

Územní zaměření:

–   Celá ČR kromě hlavního města Prahy.

–   Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

–   Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.

–   Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice (ITI) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedených

Nahrávám...
Nahrávám...