Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pojistné na zdravotní pojištění u OSVČ

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.12.2.2
Pojistné na zdravotní pojištění u OSVČ

JUDr. Jan Přib

OSVČ jako plátci pojistného na zdravotní pojištění

Za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje pro účely zdravotního pojištění v zásadě ten samý okruh osob jako pro účely pojistného na sociální pojištění, s tím rozdílem, že u zdravotního pojištění se samostatná výdělečná činnost nerozděluje na hlavní a vedlejší. Pojistné na zdravotní pojištění platí osoby samostatně výdělečně činné bez zřetele na to, zda jsou účastny důchodového pojištění.

Výše pojistného na zdravotní pojištění

Pojistné na zdravotní pojištění platí osoba samostatně výdělečně činná sazbou 13,5 % z vyměřovacího základu zjištěného za kalendářní rok. Vyměřovacím základem je 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů.

Je-li vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, je osoba samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Minimálním vyměřovacím základem se rozumí dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy (v roce 2018 činí minimální vyměřovací základ částku 178 782 Kč). Maximální vyměřovací základ není stanoven.

Minimální vyměřovací základ neplatí v případech, kdy neplatí pro zaměstnance (například osoba samostatně výdělečně činná je osobou, za kterou je plátcem pojistného stát) a pro osobu, která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance, pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u těchto osob je pak 50 % jejich skutečného příjmu po odpočtu výdajů.

Minimální vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné se sníží na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, pokud osoba samostatně výdělečně činná nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost po celé rozhodné období nebo byla uznána práce neschopnou a pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných anebo se stala osobou, pro niž neplatí minimální vyměřovací základ, pokud tyto skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.

Osoby samostatně výdělečně činné platí pojistné formou záloh na pojistné a doplatku pojistného.

Osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí v prvním kalendářním roce této činnosti měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu (kterým je 50 % z částky průměrné mzdy), pokud si sama nestanoví zálohu vyšší; v roce 2018 (již od ledna) činí minimální záloha na pojistné částku 2 024 Kč. Pokud za osobu zahajující samostatnou výdělečnou činnost je plátcem pojistného i stát, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit zálohy na pojistné; pojistné pak zaplatí formou doplatku. Ve druhém roce a v